Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De NVB houdt zich in dit zeer belangrijke kader bezig met belangenbehartiging van aangesloten leden en is onder andere vraagbaak op het gebied van pensioenen, sociale fondsen, aanverwante regelingen, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, personeelsbeleid, medezeggenschap en uitleg en toepassing van de CAO voor het Bakkersbedrijf. Ook heeft de NVB namens haar leden zitting in diverse beleidscommissie en overlegorganen m.b.t. sociale regelingen in de bakkerijsector.

Zo is in 2016 de Arbocatalogus voor de Industriële Bakkerij gereedgekomen en zijn er in het vervolg van dat traject ook afspraken gemaakt over een RI&E voor de Industriële Bakkerij. 


Nieuws

Sinds 1 juli 2017 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de arbowet. Daardoor komt er meer aandacht voor preventie. In de nieuwe arbowet zijn ook minimumeisen opgenomen voor het basiscontract met de bedrijfsarts. Met deze aanpassingen ben u als werkgever beter toegerust om ziekte als gevolg van het werk te voorkomen.

12 januari 2018

Lees meer

Houdt u zich bezig met de arbeidsomstandigheden of ziekteverzuim in uw bedrijf? Heeft u te maken met RI&E’s, PAGO, de arbocatalogus of voert u de gesprekken met de bedrijfsarts? En bent u nieuwsgierig naar de instrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld of hoe deze met elkaar samenhangen?

12 januari 2018

Lees meer

Op grond van artikel 19aa, eerste lid, van de Ziektewet (ZW) heeft een werknemer zonder werkgever, na 52 weken arbeidsongeschiktheid, alleen nog recht op uitkering als hij wegens ziekte slechts in staat is ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.  Is de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan wordt de uitkering beëindigd. Daarbij wordt een uitlooptermijn gehanteerd, zodat de werknemer nog recht op uitkering heeft tot een maand na de dag waarop hij in staat is om minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

12 januari 2018

Lees meer

FAQ

Welke CAO is van toepassing voor werknemers in de industriŽle bakkerij?

De CAO voor het Bakkersbedrijf is zowel van toepassing op het werken in de Industriële bakkerij als de ambachtelijke bakkerijen. Per 1 oktober 2016 is del aatste CAO in werking getreden. Deze CAO heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019. De volledige tekst van deze CAO tref je aan op de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Klik daarvoor op de link CAO Bakkersbedrijf.

Links