Nieuwsbericht

Nieuwe cao en loontabellen

Nieuwe cao en loontabellen

In begin november is gecommuniceerd dat de nieuwe cao Bakkersbedrijf is afgesloten. Zowel in de bakkersmedia als tijdens de ALV NVB van 10 november is hier uitgebreid op in gegaan.

De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt zijn de volgende:

  1. Looptijd van de CAO: anderhalf jaar, van 1 april 2015 tot 1 oktober 2016.
  2. Belangrijkste wijziging daarbij is, dat nu ook helder is afgesproken dat de jubileumdagen bij langdurige dienstverbanden (zie artikel 7.1.c van de CAO) per 1 januari 2016 vervallen. Deze worden vervangen door een drietal eenmalige gratificaties, zoals hieronder ook staat beschreven.In het kort ziet de nieuwe CAO Bakkersbedrijf er als volgt uit:

Lonen
Aanpassing lonen: 1% per 1 november 2015 (maand/4-weken/week), 0,5% per 1 april 2016 (maand) / 27 maart 2016 (4-weken/week).

Uitzendkrachten
De CAO-tekst over uitzendkrachten wordt op basis van de gemaakte afspraken in overeenstemming gebracht met het uitgangspunt ‘gelijk loon bij gelijk werk’. Het uurloon behorende bij salarisschaal 1, 22 jaar en 0 functiejaren (Hoofdstuk 2) wordt aangepast voor medewerkers die op of na 1 november 2015 in dienst zijn getreden respectievelijk te werk zijn gesteld.

Vitaliteitsregeling

In verband met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar: invoering van een zogenaamde Vitaliteitsregeling ‘80-90-100’ per 1 januari 2016 voor 60+ers; dit houdt in, dat werknemers van 60 jaar of ouder hun werkweek tot 80% kunnen terugbrengen, dat zij 90% van hun loon behouden en dat de pensioenopbouw 100% blijft.

Hier staat met ingang van 1 januari 2016 (dus niet met terugwerkende kracht) tegenover:

  • schrapping van 1 vakantiedag van álle werknemers, van jong tot oud;
  • schrapping van alle seniorendagen bij álle medewerkers;
  • schrapping van alle bovenwettelijke vakantiedagen bij de deelnemers aan de Vitaliteitsregeling (bovenwettelijk zijn alle vakantiedagen boven 4 x de wekelijkse arbeidsduur).
  • de jubileumdagen worden vervangen door drie eenmalige gratificaties: 50% van het maandsalaris bij een dienstverband van 25 jaar, 75% van het maandsalaris bij een dienstverband van 30 jaar en 100% van het maandsalaris bij een dienstverband van 40 jaar.

Daarnaast komen er overgangsregelingen voor bedrijven met meer dan 10% 60+ers, en voor werknemers die vlak vóór hun 60e worden ontslagen; deze overgangsregelingen (publicatie na 16 december 2015) gelden voorlopig voor een jaar, met de optie tot verlenging.

Langdurig zieken
De vergoeding bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer (artikel 9.2 CAO) zal niet naast de zogenaamde transitievergoeding verschuldigd zijn.

Vakbondscontributie
Verder is afgesproken, dat de vakbondscontributie in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling wordt ondergebracht voor zover er nog ruimte aanwezig is.

Op dit moment is de Tekst/Uitwerkingscommissie bezig met het uitschrijven van de afspraken die in het Georganiseerd Overleg zijn gemaakt. De verwachting is dat medio december hierover een definitief accoord zal worden gegeven in de vergadering van het Georganiseerd Overleg. Spoedig daarna zullen de teksten van de cao op de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl) worden geplaatst.

Op diezelfde site zijn inmiddels ook de loonschalen per 1 november 2015 te vinden.
De nieuwe loontabellen vindt u hier.

Wim Kannegieter

 

Arbeid en Arbeidsomstandigheden -