Nieuws

Leden nieuws

Samenvatting overleg werkgroep kwaliteit

NVB Zoutreductieonderzoek
In de periode april tot en met september 2014 heeft NBC in opdracht van de NVB een onderzoek uitgevoerd naar verdere zoutverlaging in brood met behoud van verwerkbaarheid, kwaliteit en smaak (consumentenwaardering). Dit onderzoek bestond uit: baktechnisch onderzoek, sensorische profilering door een expertpanel en kwantitatief consumentenonderzoek.

Op de NVB website vindt u de presentatie van Flip van Straaten , directeur NBC, zoals gehouden op de NVB ALV van 13 november jl. en een samenvattende eindrapportage . Dit rapport is in navolging van eerdere rapportages over fase 1&2 en over fase 3 opgesteld. Indien u geïnteresseerd bent in de twee gedetailleerde onderzoekrapportages kunt u deze opvragen via kennis@nedverbak.nl….

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Premiekorting voor jongere werknemer

Werkgevers die jongeren met een WW- of bijstandsuitkering een baan aanbieden voor 24 uur per week, kunnen vanaf 1 juli volgend jaar ook gebruikmaken van de regeling Premiekorting jongere werknemer. De regeling geldt nu alleen voor dienstverbanden vanaf 32 uur. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd deze regeling per 1 juli volgend jaar te versoepelen. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid voor jongeren stimuleren. (zie bijlage pdf in het hele artikel) 

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken CAO ontwikkelingen nationaal

In dit bericht treft u het informatiebulletin aan over de stand van zaken m.b.t. de CAO onderhandelingen in Nederland tot en met november 2014. Hierin wordt duidelijk dat het aantal cao’s dat dit jaar is afgesloten ruim onder het niveau van vorig jaar ligt. 

Lees verder »

NBC Productkeuringen nieuwe stijl

Ja/nee introductie per 1 januari 2015.

De afgelopen tijd is het NBC bezig geweest met het ontwikkelen van een mogelijke nieuwe keuringsmethode van brood. Dit is ook in het bestuur en de contactbespreking van onafhankelijke leden besproken. Ook naar aanleiding van diverse reacties van leden heeft het bestuur het standpunt ingenomen dat het haar voorkeur heeft deze nieuwe methode niet per 1 januari in te laten gaan. Tevens heeft het bestuur bij het NBC aangegeven dat zij van mening is dat het geen goede zaak zou zijn als het NBC de communicatie richting de klanten van NVB leden zou oppakken. Tenslotte heeft het bestuur van de NVB aangegeven dat zij, middels de kennis werkgroep, graag betrokken wil blijven bij de verdere ontwikkeling of aanpassing van andere keuringsmethodes.

E.e.a. is reeds met het NBC besproken.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering NVB november 2014

In de november vergadering heeft het bestuur goedkeuring gegeven aan de voordracht van Patricia Smith en Roland van Dam als vertegenwoordigers in het bestuur van Bakkersland. Patricia en Roland vullen de zetels in die vacant zijn geworden na het vertrek van Eugene Scholten en Guust Welten bij Bakkersland.

Lees verder »
Leden nieuws

Terugblik op ALV NVB 13 november 2014

Tijdens de goedbezochte najaars algemene ledenvergadering NVB in Leusden zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. Patricia Smith en Roland van Dam zullen de twee vacante Bakkersland bestuurszetels gaan invullen die vacant waren gekomen door het vertrek van Eugene Scholten en Guust Welten bij Bakkersland. Willemijn van den Boogaard en Ruud van Erp werden herkozen als bestuurslid (termijn van drie jaar) voor respectievelijk Bakkersland en de Onafhankelijken. Vervolgens werd het overzicht gegeven van de vele vertegenwoordigingen waarin de NVB participeert om de belangen van de Industriële bakkerijen in Nederland te behartigen. (Dit overzicht is ook gepubliceerd op de website van de NVB www.nedverbak.nl).

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

CBS: Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in de horeca, het onderwijs en de bouw. In bedrijfstakken als de bouw en vervoer en opslag is het verzuim het vaakst langdurig. Verder speelt leeftijd een grote rol. Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker het verzuim langdurig is.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Krijg je voldoende jodium binnen?

Vandaag verscheen een RIVM rapport over de jodiuminname in Nederland. Het rapport laat zien dat Nederlanders tussen de 7 en 69 jaar over het algemeen voldoende jodium binnenkrijgen. Maar het laat ook zien dat mensen die weinig brood eten mogelijk te weinig jodium binnenkrijgen. 

Lees verder »

RIVM: Jodiuminname Nederlanders op peil na zoutverlaging brood

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat de zoutverlaging in brood geen nadelige gevolgen kent voor de jodiuminname van de Nederlandse bevolking. In haar rapport over de jodiuminname van de Nederlandse bevolking na de verdere zoutverlaging in brood toont de RIVM aan dat vrijwel de gehele Nederlandse bevolking tussen de 7 en 69 jaar nog steeds genoeg jodium binnenkrijgt.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:

  • Flits 105 – FNLI publiceert hulpmiddel bij wel of niet vermelden van nano in ingrediëntenlijst
  • Flits 106 – Bent u benaderd met vragen over gebruik BPA in uw verpakkingsmateriaal
  • Flits 107 – Discussie over mogelijke herziening btw-stelsel
  • Flits 108 – Voortgang FNLICBL Brancheverduurzamingsplan Verpakkingen 
  • Flits 109 – Ronde tafelsessie over duurzame palmolie 27 november

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Product en Proces

Difosfaten (E450) toegelaten in kant-en-klaar gistdeeg

Bijlage II van de Additievenverordening (EG nr. 1333/2008) bevat een lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden. Aan deze lijst is het gebruik van difosfaten (E 450) als rijsmiddel en zuurteregelaar in kant-en-klaar gistdeeg toegevoegd. Een rijsmiddel op basis van natriumbicarbonaat, difosfaten en gist kan worden gebruikt als alternatief voor het gebruik van zelfrijzend bakmeel.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Werkprogramma Gezondheidsraad 2015 verschenen

De Gezondheidsraad stelt in haar werkprogramma 2015 de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding te kunnen publiceren. Op verzoek van de ministeries van VWS en EZ actualiseert de Gezondheidsraad deze eens in de vijf tot tien jaar. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Ze vormen de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land.

Lees verder »