Zoutgehalte in brood

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) onderschrijft het gezondheidsbelang van reductie van zout in levensmiddelen in het algemeen en in het brood in het bijzonder. Daarom zijn er in de bakkerijsector bindende afspraken gemaakt om de hoeveelheid zout in brood te verminderen.

In 2009 zijn er sectorafspraken gemaakt om het zout (NaCl) in brood collectief te reduceren van 2,5% naar 2,1% op droge stof, waarna dit maximum in het Warenwetbesluit Meel en brood is aangepast. In september 2011 is opnieuw op sectorniveau een verdere verlaging afgesproken van 2,1% naar 1,8% op droge stof. Hierbij is een tussenstap geformuleerd van 1,9% te bereiken in juli 2012. De zoutnorm van 1,8% op droge stof is vastgelegd in het Warenwetbesluit Meel en brood en geldt sinds 1 januari 2013.

Monitoring
Om te monitoren of de wettelijke norm voor het maximale zoutgehalte op droge stof wordt behaald, wordt in opdracht van de bakkerijsector sinds 2009 jaarlijks een grootschalige steekproef uitgevoerd. In totaal zijn inmiddels elf landelijke steekproeven uitgevoerd. Deze monitoring wordt gedaan door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in opdracht van de bakkerijsector. Vanaf 2015 wordt deze opdracht alleen vanuit de NVB gegeven.

Alle elf landelijke steekproeven laten zien dat de gewogen gemiddelde  zoutgehaltes op de droge stof van de broden, een duidelijke daling te zien geven die in overeenstemming is met de afspraken om de hoeveelheid zout met 25% te verminderen (zie grafiek). Voor de industriële bakkerijen welke NVB vertegenwoordigd geldt dat de wettelijke norm voor brood gemiddeld door industriële bakkers wordt nageleefd. Het gemiddelde zoutgehalte van 418 broden uit NVB bakkerijen is 1,60%. Dit komt overeen met 395 mg natrium per 100 gram brood en 0,99 gram zout per 100 gram brood.

Handhaving en afspraken
NVB is voorstander van overheidshandhaving van de algehele zoutverlaging door de bevoegde instanties en roept de Nederlandse bakkers dan ook actief op om deze gezamenlijk afgesproken wettelijke zoutnorm als uitgangspunt te nemen voor de broodproductie. Aanvullend is NVB voorstander van het maken van afspraken op Europees niveau, zoals we dat ook in Nederland hebben gedaan. Hierdoor wordt een gelijk speelveld in de nationale en Europese sector bereikt.

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij
De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is een in 1979 opgerichte werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. De NVB vertegenwoordigt de groep van industriële bakkerijbedrijven die in de bedrijfstak over het jaar 2018 een volumeaandeel van 84,6% en een waardeaandeel van 80,0 % in de inhome broodmarkt van Nederland (78% inhome 22% out of home) hadden. Dit is een stijging van het aandeel in volume van 0,9% en een stijging van het omzetaandeel met 1,2% t.o.v. 2017. De totale consumentenomzetwaarde van de broodmarkt (inhome en out of home samen) ligt rond de 2,169 miljard euro (2017). Een stijging van 1,7% t.o.v. 2016. (bron: GfK/NBC).

In totaal heeft rond de 94% van het omzetvolume van de Industriële Bakkerijbranche in Nederland zich verenigd in de NVB. Dit komt uit op 70 productielocaties en 37 leden.