Hoofdlijnen nieuwe pensioenregeling BPF Bakkers en BPF Zoetwaren.

BPF Bakkers en BPF Zoetwaren hebben de intentie om samen te gaan in 1 pensioenfonds in het nieuwe pensioenstelsel. Omdat sociale partners van beide sectoren over de inrichting gaan van de eigen regeling in het nieuwe stelsel zijn partijen al sinds enige tijd met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Uitvoeringstechnisch is het wenselijk als beide regelingen zoveel mogelijk op elkaar lijken.

Sociale partners van de Bakkerssector hebben in een overleg op 1 september over de hoofdlijnen van een nieuwe regeling gesproken. De afspraak is dat partijen deze hoofdlijnen in eigen kring bespreken en vaststellen. Partijen hebben toegezegd zich in te spannen om vóór 4 oktober over deze hoofdlijnen overeenstemming te hebben.

Hoofdlijnen nieuwe pensioenregeling

 • De premie in het nieuwe pensioenstelsel bedraagt 28% van de pensioengrondslag. Er is een intentie om de premie met 1,1%-punt te verhogen; *
 • Er is een sterke voorkeur om de huidige toetredingsleeftijd van 20 jaar te continueren; wetende dat de Zoetwaren regeling geen minimum toetredingsleeftijd kent; *
 • Bij de vaststelling van de pensioendoelstelling wordt uitgegaan van 42 deelnemersjaren;
 • De huidige staffel premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zal met de Zoetwaren onderwerp van gesprek zijn aangezien Zoetwaren een andere staffel kent.
 • De huidige definitie van pensioengevend salaris willen Sociale partners van de Bakkerssector handhaven; *
 • Het levenslange partnerpensioenpensioen wordt in de nieuwe regeling op risicobasis
  verzekerd op basis van 25% van het pensioengevend salaris; *
 • Het tijdelijk partnerpensioen wordt op risicobasis verzekerd voor een bedrag van € 12.500 en wordt jaarlijks aangepast met hetzelfde percentage waarmee de Anw van overheidswege wordt aangepast; 
 • Het wezenpensioen wordt op risicobasis verzekerd op basis van 20% van het pensioengevend salaris; 
 • De pensioenregeling is een solidaire premieregeling
 • Pensioenleeftijd blijft 68 jaar
 • De franchise blijft ongewijzigd
 • De exedentregeling met een vrijwillige pensioenopbouw – conform de basisregeling – boven het maximumsalaris van € 58.220 wordt gecontinueerd. *
 • Flexibilisering pensioen mogelijkheden blijven ongewijzigd en er zal daar waar mogelijk gebruik worden gemaakt van nieuwe wetgeving zoals de mogelijkheid tot uitbetalen van een eenmalige uitkering van 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op pensioendatum;

Chris van Bokkum, Secretaris Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf

Info@gobakkersbedrijf.nl

  *Mag verschillen tussen sectoren