NVB is en blijft actief in zoutreductie

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) onderschrijft het gezondheidsbelang van reductie van zout in levensmiddelen in het algemeen en in het brood in het bijzonder. Brood is de enige productcategorie waarvoor een maximumgehalte aan zout in de wetgeving is vastgelegd. Deze wettelijke norm is ontstaan op verzoek van de broodsector zelf om de onbesproken positie van brood als gezond basisvoeding ook voor de toekomst te borgen.

De totale broodsector heeft in 2009 afspraken gemaakt om het percentage zout in brood met maar liefst 25% te verminderen. Deze reductie is stapsgewijs van 2009 tot en met 2012 doorgevoerd. Om deze afspraak te borgen is het huidige maximale zoutgehalte in brood vastgelegd in het Warenwetbesluit Meel & brood. De NVB is voorstander van overheidshandhaving van de algehele zoutverlaging door de bevoegde instanties en roept de Nederlandse bakkerijen ook actief op om deze gezamenlijk afgesproken wettelijke zoutnorm als uitgangspunt te hanteren bij de broodproductie.

Monitoring wordt door de NVB zelf ter hand genomen
Om te monitoren of de wettelijke norm voor het maximale zoutgehalte op droge stof in brood wordt behaald, wordt jaarlijks een grootschalige steekproef gehouden. In opdracht van de NVB wordt deze steekproef door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) uitgevoerd.

Meer informatie over het standpunt van NVB inzake zout in brood is te vinden op: https://www.nedverbak.nl/zoutgehalte_in_brood.htm. Daar zijn ook de resultaten te vinden van de uitkomsten van de NVB steekproeven van de afgelopen jaren.