Leden nieuws

Leden nieuws

Brood wat zit er in – New Scientist

Tarwe voedt de mensheid al duizenden jaren, maar ligt nu ineens onder vuur. Het gluten in dit graan zou giftig en verslavend zijn, en overgewicht en alzheimer veroorzaken. Zijn gluteneiwitten werkelijk zo’n grote boosdoener? The New Scientist schreef er een uitgebreid artikel over. Lees het hele artikel

Lees verder »
Leden nieuws

Seminar Brood & Gezondheid

Op dinsdag 9 september a.s organiseert de NVB een seminar Brood en Gezondheid. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het seminar wordt gehouden in de Business University Nijenrode, Straatweg 25 in Breukelen. Vanaf 14.00 uur staan de deuren van de Neelie Kroes hal voor u open. Het seminar begint om 14.30 en zal tot plm. 16.45 uur duren.

Sprekers zijn:

1. Aalt Dijkhuizen, boegbeeld van de Topsector Agri&Food, ex rector magnificus van WUR
2. Prof. Dr. Fred Brouns van de Universiteit van Maastricht
3. Nard Clabbers van TNO over de diverse brood onderzoeken vanuit het topsectorenbeleid.

Hanno Spanninga is de dagvoorzitter.

Aanmelden kan door middel van het sturen van een email naar secretariaat@nedverbak.nl onder vermelding van uw naam en het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:
– Flits 69 – Consumentenbond: onvoldoende informatie herkomst
– Flits 70 – Aankondiging FNLI-workshop “Export boost Groot-Brittannië” op 11 september 2014
– Flits 71 – FNLI speelt actieve rol in Taskforce Voedselvertrouwen
– Flits 72 – NVWA start openbaarmaking controleresultaten lunchrooms
– Flits 76 – Minder dan vijf maanden te gaan om uw etiketten aan te passen

Babs Bruil
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Leden nieuws

Conceptopinie EFSA over acrylamide gepubliceerd

Begin juli publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een conceptopinie over acrylamide. Uit deze voorlopige evaluatie van de EFSA komt naar voren dat acrylamide in voedingsmiddelen een gevaar voor de volksgezondheid kan betekenen.

Lees verder »
Leden nieuws

NVB Zoutproject – Update

In de nieuwsbrief van mei heb ik u al geïnformeerd over het NVB Zoutproject. Begin april is het Nederlands Bakkerij Centrum in opdracht van de NVB gestart met een onderzoek naar zoutreductie in brood. In dit onderzoek wordt een antwoord geformuleerd op de vraag: Welke verdere zoutverlaging in brood is mogelijk in de in

Lees verder »
Leden nieuws

Verslag bestuursvergadering NVB juni 2014

Tijdens de bestuursvergadering van 10 juni is in het kort de ALV van mei jl. besproken en zijn de conceptnotulen vastgesteld. Deze zijn inmiddels naar de 1e contactpersonen van de leden van de NVB verstuurd. Ook zijn de actiepunten benoemd en verder opgepakt.

Lees verder »
Leden nieuws

Uitkomsten onderzoek Fysieke Arbeid in Industriële Bakkerijen

Begin van dit jaar heeft de NVB een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken met de Fysieke Arbeid in Industriële Bakkerijen in Nederland. In dat onderzoek bij een twintigtal bakkerijvestigingen zijn de verschillende afdelingen bekeken door de firma STEP. Hierbij is grondig onderzoek gedaan naar de fysieke belasting die medewerkers ervaren bij de dagelijkse werkzaamheden.

Lees verder »

De toekomst van brood

Op de Algemene Ledenvergadering van de NVB op 20 mei jongstleden heeft Frank Janssen een presentatie gehouden over de plannen van het NBC (die in overleg met NVB en NBOV bestuur zijn opgesteld) m.b.t. de communicatie over brood en het imago van ons mooie product. Voor hen die niet op die Ledenvergadering aanwezig zijn geweest lijkt het ons goed om deze zaken hier nog een keer beknopt te presenteren.

Lees verder »

Voedselprijzen monitor

Algemeen

Enige tijd geleden heeft de Tweede Kamer meer inzicht gevraagd in de ontwikkeling van prijzen in de voedselketen. Dit heeft, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken,
geleid tot de huidige monitor. Aan de hand van beschikbare prijsinformatie van agrarische grondstoffen (van het LEI Wageningen UR) en de producentenprijsindices en consumentenprijsindices (van het CBS) wordt een transparant beeld gegeven van de ontwikkeling van prijzen door de voedselproductieketen heen: op het niveau van het primaire agrarische bedrijf, de verwerking en de consument.

Lees verder »

Marktcijfers brood ontwikkeling 2013

Zoals elk jaar heeft het NBC ism het GfK en het Productschap (dit jaar voor de laatste keer) cijfers opgesteld over de marktverhoudingen en ontwikkeling van de broodconsumptie over 2013. Hierin is ook de verhouding industrie/ambacht in waarde en omvang meegenomen.

Lees verder »

ING: Rapport Voedingsmiddelenindustrie 2013-2018

In dit rapport geeft de ING bank een benchmarkoverzicht van de stand van zaken in 4 sectoren in de levensmiddelenindustrie waaronder de brood en zoetwaren industrie. Hierbij wordt vooruitgekeken naar 2018 toe m.b.t. de kansen en mogelijkheden op het gebied van investeringen etc.

Lees verder »