Actualisatie Erkende Maatregelen Lijst (EML programma)

Sinds enkele jaren bestaat de Erkende Maatregelen Lijst voor sectoren in de economie. Door veranderingen in het wettelijk kader die inmiddels hebben plaatsgevonden of binnenkort gaan plaatsvinden, is een actualisatie van het EML programma noodzakelijk.

EML Actualisatie (Erkende Maatregelen Lijsten)

  • Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.
  • Bedrijven kunnen invulling geven aan de energie besparingsplicht door (a) alle maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, (b) alle toepasselijke EML-maatregelen nemen, (c) een deel van de toepasselijke EML-maatregelen nemen.
  • In 2019 zijn in de Staatscourant zijn de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing voor de 19 bedrijfstakken gepubliceerd. Er staan nieuwe maatregelen op de lijsten en achterhaalde technieken zijn verwijderd.
  • Er start nu een nieuwe actualisatie ronde vanuit EZK. Zij zetten daarbij in op harmonisatie van maatregelen tussen de verschillende sectoren (van de 800 maatregelen zijn er 200 uniek), en op CO2 reductie. Dit laatste omdat per 2023 bedrijven – behalve energiebesparende maatregelen – ook andere CO2-reducerende maatregelen uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit staat in een brief van minister Wiebes van EZK aan de Tweede Kamer.
  • Meer informatie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht

Belang voor FNLI leden

  • Voor FNLI leden is het van belang om de EML actueel te houden. De CO2 reducerende maatregelen op de lijst moeten een terugverdientijd van 5 jaar hebben.
  • Nu staan er nauwelijks eigen opwekmaatregelen op de lijst met zo een terugverdientijd. Maar als warmtepompen, elektrificatie van processen en zonnepanelen goedkoper worden, zullen deze na verloop van tijd wél op de lijst kunnen komen. En dat is het belang voor onze industrie.  
  • De laatst bekende EML-lijst uit januari 2021 vindt u hier: Overzicht actuele Lijst Erkende Maatregelen. De Levensmiddelenindustrie is hier sector 8.

Hoe krijgt deze actualisatie verder vorm?

Onderstaand in het kort alvast informatie over de CO2-reductieplicht (het nieuwe wettelijke kader voor de EML) en de belangrijkste kenmerken van deze EML-actualisatieronde.

CO2-reductieplicht vanaf 2023

Per 2023 moeten bedrijven – behalve energiebesparende maatregelen – ook andere CO2-reducerende maatregelen uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit staat in een brief van minister Wiebes van EZK aan de Tweede Kamer. Omdat er voorlopig nog nauwelijks eigen opwekmaatregelen zijn die zich binnen vijf jaar terugverdienen, zal dat nu nog niet veel gevolgen hebben. Maar als warmtepompen, elektrificatie van processen en zonnepanelen goedkoper worden, zullen deze na verloop van tijd wél op de lijst kunnen komen.

De nieuwe besparingsplicht geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m² aardgas per jaar verbruiken. Nieuw is dat ook een deel van de bedrijven met een milieuvergunning, de zogenoemde ‘niet-complexe’ bedrijven, vanaf 2023 aan de besparingsplicht moet gaan voldoen. Of ETS-bedrijven, die nu eveneens zijn uitgezonderd, ook onder de verplichting zouden moeten vallen, wordt nog onderzocht.

Start van de EML-actualisatie

EZK zet bij de de nieuwe EML-actualisatieronde vooral in op enerzijds harmonisatie en anderzijds CO2-reductie.

Harmonisatie

EZK constateert, dat tussen de verschillende sectorlijsten veel overlap is. Van de in totaal 800 maatregelen zijn er 200 uniek. Verder verschilt de redactie tussen sectorenlijsten volgens EZK. De nieuwe EML zal niet meer naar sectoren, maar – conform de Omgevingswet – naar de volgende categorieën activiteiten worden gegroepeerd die voor alle bedrijven gelden:  

  G Gebouwmaatregelen F Faciliteiten P Procesmaatregelen
A EBS Perslucht Spuitcabine
B Isolatie van de schil Stoom Procesbaden
C Ruimteverwarming Vacuumsysteem Aandrijvingen
D Ruimtekoeling Productkoeling Procesapparatuur
E Ruimteventilatie Roltrap Proceswarmte
F Binnenverlichting ICT-apparatuur Proceskoeling
G Buitenverlichting Rol- en kanteldeuren Procesregeling
H Warm tapwater Keukenapparatuur Serverruimte
I Liftinstallatie   Zwembad
J Warmteopwekking    

Verder wordt het ook mogelijk om met een keurmerk (een kwaliteitssysteem waarvan aannemelijk is dat daarmee ook aan de EML wordt voldaan) aan de CO2-reudctieplicht te voldoen.

 CO2-reductie

Om aan te sluiten op de CO2-reductieplicht wordt de terugverdientijd-formule hierop aangepast (m.n. voor het berekenen van de terugverdientijd van eigen opwekmaatregelen). Verder wordt bij gebouwgebonden maatregelen eveneens rekening gehouden met de ‘wettelijke eindnorm 2050’ voor u-bouw. Verder worden alle individuele maatregelen opnieuw doorgerekend met één standaard tarief voor elektra en één voor gas, omdat volgens RVO dat nauwelijks leidt tot andere uitkomsten dan als wordt uitgegaan van allerlei verschillende branche-energieprijzen zoals in de huidige EML.

Planning

In januari is de klankbordgroep met het bedrijfsleven gestart om de precieze opdracht voor de in te schakelen consultant goed met elkaar af te stemmen. In september 2021 moet de geselecteerde consultant starten en die moet in december 2021 een voorstel voor een concept-EML opleveren, dat met de klankbordgroep wordt besproken. In januari 2022 wordt het definitief concept-EML met de klankbordgroep besproken, dat begin 2022 in consultatie moet gaan. In juli 2022 kunnen dan de reacties uit de internetconsultatie worden besproken, waardoor de definitieve versie op 1 januari 2023 van kracht kan worden. Op hetzelfde moment gaat de CO2-reductieplicht in.

Ton Ravensloot                                                                                          Daan van de Wekken

VNONCW                                                                                                    FNLI