Eindbod van Werkgeversorganisaties aan vakbonden per 20 januari 2017

Zoals bekend is de cao in het bakkersbedrijf per 1 oktober 2016 afgelopen. Sindsdien hebben werkgeverspartijen (NBOV en NVB) en vakorganisaties (FNV en CNV) een aantal onderhandelingsrondes gehad. De laatste ronde was op vrijdag 20 januari 2017. Helaas zijn we niet tot overeenstemming gekomen en hebben we een zogenaamd eindbod aan de vakorganisaties voorgelegd. 

FNV en CNV hebben inmiddels aangegeven dat zij het eindbod met een negatief advies aan hun achterban gaan voorleggen en dat zij “hun trajecten gaan lopen”. Wat dit exact betekent, willen de vakorganisaties niet zeggen. Zij hebben aangegeven dat verder onderhandelen op dit moment geen zin heeft.

De werkgeversorganisaties zijn van mening dat er een eindbod is gedaan dat past in de langzaam herstellende markt van het bakkersbedrijf. Veel bakkerijen hebben het namelijk nog zwaar. Daar willen wij rekening mee houden om geen verdere werkgelegenheid te verliezen.
Wat hebben werkgevers, na raadpleging van de achterbannen, als eindbod voorgesteld?

Urenbank
Er bestaat een mogelijkheid om een urenbank te organiseren op bedrijfsniveau. Er zijn 3 afrekenmomenten per jaar. Maximaal kan een medewerker 35 uur in de plus of min staan. De uren gaan één op één in de urenbank, indien van toepassing opgehoogd met de toeslag van de urenmatrix. Er is een zichtbare en controleerbare registratie van de uren. De instemming van werknemers is vereist bij deponeren/opnemen uren in/uit de urenbank. Plusuren worden bij het afrekenmoment betaald conform huidige overwerktoeslag. Minuren worden bij het afrekenmoment kwijtgescholden en niet ten laste van de werknemer gebracht. Mantelzorguren worden hierbij uitgesloten. Evaluatie na een jaar.

Na acceptatie van het voorstel wordt een afspraak gemaakt over 25% uitzendkrachten per locatie.

Roosterpublicatie
Blijft huidige cao tekst.

Vitaliteitsregeling
Blijft huidige 80-90-100% regeling. Geen aanvullingen.
Partijen gaan extra inzetten op communicatie. Er is een beroepsprocedure indien werkgever deelname aan de regeling blokkeert (Commissie Arbeidsvoorwaarden).

Ziektedagen
De 3 wachtdagen komen te vervallen. De extra vrije dag, die is ontstaan door introductie van de wachtdagen, blijft bestaan.
Loondoorbetaling bij ziekte:
1ste maand 90%
Maand 2-6 100%
Maand 7-12 90%
Maand 13-24 85%

Toeslagen
Toeslag voor werken op Koningsdag komt te vervallen.
Toeslag voor werken op de avond voor een feestdag komt te vervallen. Reguliere toeslagen blijven van toepassing.
Geen aparte toeslag voor vijfploegendienst.

Participatiewet
Partijen maken hier inhoudelijke afspraken over. Beloning op basis van WML schaal.

Jubileumgratificatie 30 jaar
Werkgevers stellen voor deze gratificatie fiscaal vriendelijk te maken. In overleg met vakorganisaties nader invullen.

Mantelzorg
Onbetaald mantelzorgverlof zoals voorgesteld door CNV is akkoord. In overleg met werkgever te bepalen.

Vakbondscontributie
Blijft huidige cao tekst. Geen aanpassing zoals de vakorganisaties dat voorstaan door de vakbondscontributie integraal onderdeel te laten zijn van de WKR-regeling. Werkgevers zijn van mening dat de WKR-regeling niet bedoeld is voor een specifieke groep personeelsleden maar voor alle personeelsleden dient te worden gebruikt.

Vouchers opleiding
200 euro op jaarbasis op basis van FTE dienstverband. Afspraak geldt tot eind 2018. Daarna evaluatie. Opleidingen gelden alleen voor opleidingen in relatie tot arbeidsmarkt.

MVO traject
Er ontstaat een mogelijkheid om projecten te starten met MVO ter hoogte van € 10.000 op jaarbasis. Ter beoordeling bestuur Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Looptijd cao
Tot en met 31 maart 2018.

Loonaanpassing
1% per begin eerste loonperiode na datum afsluiten cao. 0,5% per 1-1-2018.

Procesafspraak
3e WW jaar.

Wim Kannegieter