Werkgevers gecompenseerd voor transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel van Asscher om werkgevers te compenseren voor transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Veel werkgevers ervaren het als onrechtvaardig dat zij bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding moeten betalen. Zij hebben immers al twee jaar het loon (grotendeels) doorbetaald, en vaak ook kosten gemaakt voor re-integratie van de zieke werknemer. In de praktijk leidt dit ertoe dat er werkgevers zijn die het dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid in stand laten om zodoende geen transitievergoeding te hoeven betalen. Minister Asscher van SZW deelde reeds eind april 2016 mee met een wetsvoorstel te zullen komen op dit punt. Met dit wetsvoorstel is op 11 november door de  ministerraad ingestemd.

Volgens het voorstel houden werknemers die langdurig ziek zijn recht op een transitievergoeding, maar wordt hun werkgever voor de betaalde transitievergoeding (grotendeels) gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover. Bedoeling is dat de compensatie met terugwerkende kracht ingaat per 1 juli 2015.

Daarnaast krijgen cao-partijen volgens het voorstel meer ruimte om bij cao af te wijken van de transitievergoeding. Nu kan er ook al bij cao worden afgeweken, maar moet het alternatief op individueel niveau financieel gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding. Anders dan bij de huidige afwijkingsmogelijkheid is het volgens het voorstel alleen nog maar mogelijk om af te wijken bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bij afwijking moet de cao wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Eerder dit jaar kregen de sociale partners al de mogelijkheid bij cao af te wijken van de ketenbepaling bij seizoenswerk. Bij cao kan bij seizoenswerk de tussenpoos die de keten doorbreekt worden verkort. Deze wetswijziging is op 1 juli 2016 ingegaan.

Het wetsvoorstel is nu voor advies aan de Raad van State gezonden.

Marco Veenstra (AWVN); 10 november 2016