Wijziging van de Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW

In verband met het vervallen van werkzaamheden en actualisering van tarieven.

Eigenrisicodragers betalen de ZW-uitkering van hun (ex-)werknemers. De eigenrisicodragers moeten daarbij zelf de hoogte van de uitkering berekenen of hiervoor een dienst inkopen. Het inkopen van een dienst kan onder andere bij UWV. Deze diensten worden ‘inkoopdiensten’ genoemd. In de Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW (Regeling WAK) zijn hierover nadere regels gesteld.

De Regeling WAK is als volgt gewijzigd. Twee inkoopdiensten zijn vervallen. Verder zijn de tarieven van de overige vier inkoopdiensten gewijzigd om aan te sluiten bij de meest recente ontwikkelingen.

Vervallen inkoopdiensten

Voor het laten vervallen van het leveren van de gegevens voor de twee inkoopdiensten is gekozen omdat er geen expliciete wettelijke grondslag is voor het leveren van die diensten. Het gaat om de volgende inkoopdiensten: ‘het informatieverzoek eigenrisicodrager betreffende een werknemer als bedoeld in de artikelen 29b en 29d van de ZW’ en ‘het informatieverzoek ZW inclusief gegevens eigenrisicodrager’.

UWV heeft echter wel alternatieven voor de twee inkoopdiensten die zijn vervallen.

De inkoopdienst ‘informatieverzoek ZW inclusief laatste werkgever ERD’ is primair bedoeld om loongegevens te leveren voor de dagloonberekening. Op deze manier kan de eigenrisicodrager het dagloon van de (ex-) werknemer berekenen, wat van belang is voor de hoogte van de ZW-uitkering. UWV biedt als alternatief aan dat de hoogte van het dagloon door UWV wordt berekend. Het aanvragen van deze inkoopdienst is mogelijk via een aanvraagformulier op de website van UWV. Hierdoor verandert het proces van de inkoopdienst niet.

Voor de inkoopdienst ‘informatieverzoek eigenrisicodrager betreffende een werknemer als bedoeld in de artikelen 29b en 29d van de ZW’ is er ook een alternatief. Dat is hetzelfde proces als voor publiek verzekerde werkgevers. Het alternatief voor deze inkoopdienst wordt kosteloos door UWV aangeboden. Het is mogelijk om via een formulier op de website van UWV de desbetreffende inkoopdienst aan te vragen. Hierbij is wel een machtiging van de (ex-) werknemer vereist.

Actualiseren tarieven

Daarnaast zijn de tarieven voor de voornoemde werkzaamheden geactualiseerd. UWV dient deze werkzaamheden kostenneutraal uit te voeren. Om aan te sluiten bij recente ontwikkelingen dienen de tarieven periodiek herijkt te worden. Dit is voor het laatst gebeurd in 2018.

UWV voert de diensten efficiënter uit. Hierdoor zijn de meeste tarieven gedaald. De kosten voor de beoordeling van een maatregel zijn als enige licht gestegen. De oorzaak hiervan is gelegen in de gestegen loonkosten.

Datum inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2024 Hierdoor wordt afgeweken van de minimale termijn van twee maanden tussen de publicatiedatum en het tijdstip van inwerkingtreding van de ministeriële regeling. Hiervoor is gekozen, omdat dit voor de doelgroep ongewenste nadelen voorkomt.

Zie ook de publicatie: Staatscourant 2024, 10153 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De informatie op uwv.nl wordt t.z.t. hier ook op aangepast.

Arjan Kikkert
Arjan.kikkert@uwv.nl