Leden nieuws

Leden nieuws

Samenvatting overleg werkgroep kwaliteit

NVB Zoutreductieonderzoek
In de periode april tot en met september 2014 heeft NBC in opdracht van de NVB een onderzoek uitgevoerd naar verdere zoutverlaging in brood met behoud van verwerkbaarheid, kwaliteit en smaak (consumentenwaardering). Dit onderzoek bestond uit: baktechnisch onderzoek, sensorische profilering door een expertpanel en kwantitatief consumentenonderzoek.

Op de NVB website vindt u de presentatie van Flip van Straaten , directeur NBC, zoals gehouden op de NVB ALV van 13 november jl. en een samenvattende eindrapportage . Dit rapport is in navolging van eerdere rapportages over fase 1&2 en over fase 3 opgesteld. Indien u geïnteresseerd bent in de twee gedetailleerde onderzoekrapportages kunt u deze opvragen via kennis@nedverbak.nl….

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken CAO ontwikkelingen nationaal

In dit bericht treft u het informatiebulletin aan over de stand van zaken m.b.t. de CAO onderhandelingen in Nederland tot en met november 2014. Hierin wordt duidelijk dat het aantal cao’s dat dit jaar is afgesloten ruim onder het niveau van vorig jaar ligt. 

Lees verder »
Leden nieuws

NBC Productkeuringen nieuwe stijl

Ja/nee introductie per 1 januari 2015.

De afgelopen tijd is het NBC bezig geweest met het ontwikkelen van een mogelijke nieuwe keuringsmethode van brood. Dit is ook in het bestuur en de contactbespreking van onafhankelijke leden besproken. Ook naar aanleiding van diverse reacties van leden heeft het bestuur het standpunt ingenomen dat het haar voorkeur heeft deze nieuwe methode niet per 1 januari in te laten gaan. Tevens heeft het bestuur bij het NBC aangegeven dat zij van mening is dat het geen goede zaak zou zijn als het NBC de communicatie richting de klanten van NVB leden zou oppakken. Tenslotte heeft het bestuur van de NVB aangegeven dat zij, middels de kennis werkgroep, graag betrokken wil blijven bij de verdere ontwikkeling of aanpassing van andere keuringsmethodes.

E.e.a. is reeds met het NBC besproken.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering NVB november 2014

In de november vergadering heeft het bestuur goedkeuring gegeven aan de voordracht van Patricia Smith en Roland van Dam als vertegenwoordigers in het bestuur van Bakkersland. Patricia en Roland vullen de zetels in die vacant zijn geworden na het vertrek van Eugene Scholten en Guust Welten bij Bakkersland.

Lees verder »
Leden nieuws

Terugblik op ALV NVB 13 november 2014

Tijdens de goedbezochte najaars algemene ledenvergadering NVB in Leusden zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. Patricia Smith en Roland van Dam zullen de twee vacante Bakkersland bestuurszetels gaan invullen die vacant waren gekomen door het vertrek van Eugene Scholten en Guust Welten bij Bakkersland. Willemijn van den Boogaard en Ruud van Erp werden herkozen als bestuurslid (termijn van drie jaar) voor respectievelijk Bakkersland en de Onafhankelijken. Vervolgens werd het overzicht gegeven van de vele vertegenwoordigingen waarin de NVB participeert om de belangen van de Industriële bakkerijen in Nederland te behartigen. (Dit overzicht is ook gepubliceerd op de website van de NVB www.nedverbak.nl).

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:

  • Flits 105 – FNLI publiceert hulpmiddel bij wel of niet vermelden van nano in ingrediëntenlijst
  • Flits 106 – Bent u benaderd met vragen over gebruik BPA in uw verpakkingsmateriaal
  • Flits 107 – Discussie over mogelijke herziening btw-stelsel
  • Flits 108 – Voortgang FNLICBL Brancheverduurzamingsplan Verpakkingen 
  • Flits 109 – Ronde tafelsessie over duurzame palmolie 27 november

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Leden nieuws

Opheffingskosten Productschap Akkerbouw

Zoals bekend heeft de politiek besloten om de Productschappen op te heffen. Dit in het kader van het voornemen om de regeldruk voor bedrijven en het bedrijfsleven te verminderen. Wel heeft de overheid aangegeven dat de kosten voor opheffing van de Productschappen voor rekening moeten komen van het bedrijfsleven.

Lees verder »
Leden nieuws

Korte samenvatting bestuursvergadering Oktober 2014

Tijdens de bestuursvergadering van Oktober 2014 is met de NVB vertegenwoordigers in het bestuur van het BPF Bakkerijen gesproken over de aanpassingen in het pensioensysteem en de keuzes die gemaakt zouden moeten gaan worden. Centraal hierbij stond de kwestie in hoeverre de kosten van het beheer van het pensioenfonds en de opzet van het pensioenfonds zodanig kunnen worden gaan ingericht dat de betaalbaarheid hiervan voor de werknemers en werkgevers nog aanwezig blijft. 

Lees verder »
Leden nieuws

Handboek voor beoordeling van sociale impact van producten

Het handboek is een eerste stap, de methodiek wordt nu verder getest en verfijnd. De FNLI volgt relevante ontwikkelingen in de Commissie Duurzaamheid en analyseert de methode verder op relevantie voor de levensmiddelenindustrie, en consistentie met internationale richtlijnen voor duurzaamheid en MVO, zoals ISO26000 en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:

–          Flits 90 – Website Akkoord Verbetering Productsamenstelling online

–          Flits 97 – Digitale etiketinformatie toelichting Jumbo omtrent Brandbank

Flits 101 – Taskforce Voedselvertrouwen lanceert Ketenborging.nl: onaangekondigde inspecties belangrijke eis

Lees verder »
Leden nieuws

Reclame Code Commissie ziet de term `gezond´ als gezondheidsclaim

De FNLI bericht in Flits 102 over een recente uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de communicatie over producten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de term ‘gezond’. De RCC stelt dat artikel 10 lid 3 van de Claimsverordening van toepassing is: “Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van de nutriënt of het levensmiddel voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van gezondheid zijn alleen toegestaan indien zij gepaard gaan met een specifieke gezondheidsclaim die is opgenomen in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten”

Lees verder »