Leden nieuws

Leden nieuws

NVB Zoutproject – Update

In de nieuwsbrief van mei heb ik u al geïnformeerd over het NVB Zoutproject. Begin april is het Nederlands Bakkerij Centrum in opdracht van de NVB gestart met een onderzoek naar zoutreductie in brood. In dit onderzoek wordt een antwoord geformuleerd op de vraag: Welke verdere zoutverlaging in brood is mogelijk in de in

Lees verder »
Leden nieuws

Verslag bestuursvergadering NVB juni 2014

Tijdens de bestuursvergadering van 10 juni is in het kort de ALV van mei jl. besproken en zijn de conceptnotulen vastgesteld. Deze zijn inmiddels naar de 1e contactpersonen van de leden van de NVB verstuurd. Ook zijn de actiepunten benoemd en verder opgepakt.

Lees verder »
Leden nieuws

Uitkomsten onderzoek Fysieke Arbeid in Industriële Bakkerijen

Begin van dit jaar heeft de NVB een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken met de Fysieke Arbeid in Industriële Bakkerijen in Nederland. In dat onderzoek bij een twintigtal bakkerijvestigingen zijn de verschillende afdelingen bekeken door de firma STEP. Hierbij is grondig onderzoek gedaan naar de fysieke belasting die medewerkers ervaren bij de dagelijkse werkzaamheden.

Lees verder »
Leden nieuws

De toekomst van brood

Op de Algemene Ledenvergadering van de NVB op 20 mei jongstleden heeft Frank Janssen een presentatie gehouden over de plannen van het NBC (die in overleg met NVB en NBOV bestuur zijn opgesteld) m.b.t. de communicatie over brood en het imago van ons mooie product. Voor hen die niet op die Ledenvergadering aanwezig zijn geweest lijkt het ons goed om deze zaken hier nog een keer beknopt te presenteren.

Lees verder »

Voedselprijzen monitor

Algemeen

Enige tijd geleden heeft de Tweede Kamer meer inzicht gevraagd in de ontwikkeling van prijzen in de voedselketen. Dit heeft, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken,
geleid tot de huidige monitor. Aan de hand van beschikbare prijsinformatie van agrarische grondstoffen (van het LEI Wageningen UR) en de producentenprijsindices en consumentenprijsindices (van het CBS) wordt een transparant beeld gegeven van de ontwikkeling van prijzen door de voedselproductieketen heen: op het niveau van het primaire agrarische bedrijf, de verwerking en de consument.

Lees verder »

Marktcijfers brood ontwikkeling 2013

Zoals elk jaar heeft het NBC ism het GfK en het Productschap (dit jaar voor de laatste keer) cijfers opgesteld over de marktverhoudingen en ontwikkeling van de broodconsumptie over 2013. Hierin is ook de verhouding industrie/ambacht in waarde en omvang meegenomen.

Lees verder »

ING: Rapport Voedingsmiddelenindustrie 2013-2018

In dit rapport geeft de ING bank een benchmarkoverzicht van de stand van zaken in 4 sectoren in de levensmiddelenindustrie waaronder de brood en zoetwaren industrie. Hierbij wordt vooruitgekeken naar 2018 toe m.b.t. de kansen en mogelijkheden op het gebied van investeringen etc.

Lees verder »

Stichting Reprorecht

Ondernemers ontvangen facturen van Stichting Reprorecht. Op basis van de
Auteurswet krijgen zij een betalingsvoorstel om het reprorecht voor het
fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voldoen. De geïnde
vergoedingen worden jaarlijks door Stichting Reprorecht onder de rechthebbende
auteurs en uitgevers verdeeld.

Lees verder »

Deloitte: Bedrijfsvergelijking zelfstandige levensmiddelenhandel

De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar de autonome ontwikkelingen in de zelfstandige levensmiddelendetailhandel. De aanhoudende economisch moeilijke tijd leidt ertoe dat de focus op prijs en aanbiedingen toeneemt bij de consument. Deze heeft in 2012 meer besteed in de supermarkt mede als gevolg van gestegen prijzen. Hoe die consument denkt en handelt, blijkt uit ons consumentenonderzoek van mei 2013 separaat opgenomen in dit rapport.

Lees verder »

Monitor Voedselverspilling Nederland

Wageningen Universiteit heeft in opdracht van het Ministerie van Economische
Zaken de eerste monitor ‘Voedselverspilling in Nederland 2009-2015’ uitgevoerd
en gepubliceerd . Staatssecretaris Dijksma stelt in haar brief  aan de Tweede Kamer dat de twee belangrijke uitkomsten
van het onderzoek zijn:

Lees verder »