Nieuws

Markt en Ondernemerschap

Tarieven NVWA

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt voor onder meer keuringen, herinspecties, systeemtoezicht en certificering wijzigen per 1 januari 2020. De tarieven worden

Lees verder »
Leden nieuws

Aanpassing ODE regeling definitief

Per 1 januari 2020 zullen alle bedrijven in Nederland te maken krijgen met een stijging van de ODE-heffing (Opslag Duurzame Energie). Dit betekent dat u te maken krijgt met een forse stijging van uw energiekosten. De Eerste Kamer heeft vandaag de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord aangenomen, waar de gestegen ODE-heffing onderdeel van uitmaakt.

Wel is er een motie aangenomen,

Lees verder »
Leden nieuws

Langer doorwerken? Zo gaat het niet lukken!

Werkenden worden geacht om langer door te werken. Dat is het gevolg van een aantal maatschappelijke vraagstukken: vergrijzing en ontgroening, betaalbaarheid van sociale voorzieningen en pensioenregelingen en krapte op de

Lees verder »
Leden nieuws

Slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft recentelijk een uitspraak gedaan over slapende dienstverbanden. Hierover zijn de HRM contactpersonen reeds begin december 2019 geïnformeerd. De Hoge Raad heeft in november een uitspraak gedaan die werkgevers verplicht hun slapende dienstverbanden te beëindigen en de werknemer een transitievergoeding te betalen. In sommige gevallen

Lees verder »
Leden nieuws

Korte terugkoppeling bestuursvergadering december 2019

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij de situatie t.a.v. de AVV problematiek bij de CAO voor het Bakkersbedrijf. Daarbij blijkt dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen AVV verklaring wil afgeven vanwege de formulering rond de jeugdlonen. De CAO is op dat onderdeel niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. NVB heeft een voorstel gedaan waarbij het wettelijk kader wel is geborgd. Dat is door vakorganisaties akkoord bevonden. NBOV hanteert een andere insteek. Deze insteek wordt niet door vakorganisaties gedeeld.

Lees verder »
Leden nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker voor werkgevers, zoals bakkers

Veel werkgevers, zoals bakkers, hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, al zijn zij zich daar vaak niet van bewust. Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »