cao Bakkersbedrijf definitief

Op 23 oktober 2017 hebben werkgeversorganisaties NVB/NBOV en de werknemersorganisatie CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Bakkersbedrijf. 

Bindend
De nieuwe cao-tekst, inclusief alle functie-uurloontabellen, is inmiddels gereed en te vinden op onze website. De cao is op maandag 20 november 2017 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarmee krijgt de arbeidsvoorwaardenovereenkomst de status van cao. De cao is dan bindend voor georganiseerde werkgevers (NVB-/NBOV-leden) en hun werknemers (ongeveer 64% van de bakkerijsector) en voor ongeorganiseerde werkgevers en hun werknemers wanneer in de individuele arbeidsovereenkomst de cao Bakkersbedrijf van toepassing wordt verklaard.

Algemeenverbindendverklaring
Op dinsdag 21 november 2017 is een verzoek tot algemeenverbindendverklaring ingediend bij het ministerie van SZW. Deze procedure duurt ongeveer 8 weken (exclusief de periode voor de bezwaarschriftenprocedure). Na een algemeenverbindendverklaring van de cao (door middel van publicatie in de Staatscourant) is de cao bindend voor alle werkgevers en werknemers in de bakkerijsector.

Werknemers die lid zijn van de FNV kunnen de uitvoering van deze cao weigeren. Het is in dat geval raadzaam om een schriftelijke verklaring te vragen waarin zij hun standpunt duidelijk maken. De NVB hoort het graag van u wanneer een of meer werknemers dit standpunt innemen.

De volgende onderwerpen verdienen extra aandacht:

  • Deze cao Bakkersbedrijf heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2019.
  • Structurele loon- en toeslagaanpassingen voor industriële bakkerijen (artikel 1.5) per 1/18 juni 2017 (2,0%) en 1/17 juni 2018 (1,75%).
  • Er is een overgangsregeling bij ‘Gratificatie langdurig dienstverband’ (artikel 1.12), omdat de gratificatie bij 30 jaar dienstverband is geschrapt en de gratificatie bij 25 jaar dienstverband is verhoogd: De werknemer die in de volledige periode van 01-10-2016 tot 01-03-2018 een dienstverband heeft van meer dan 25 jaar en gelijk of minder dan 30 jaar ontvangt op 01-03-2018 ter compensatie een jubileumgratificatie van 50% van het bruto maandloon. Deze compensatie leidt niet tot een hogere (totaal) gratificatie dan 100% van het bruto maandloon.
  • Per 1 januari 2018 vervalt de extra toeslag op de avond voorafgaande aan feestdagen (artikel 2.9), behalve de avond voor eerste kerstdag, tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en eerste paasdag.
  • Per 1 januari 2018 vervalt de toeslag op Koningsdag voor de functiegroep commercie (artikel 3.6).
  • Per 1 januari 2018 wordt de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid 90% van het loon betaald (artikel 9.1).
  • Het inhouden van vakantiedagen bij ziekte wordt geschrapt per 1 januari 2018 (artikel 9.6). 90% loondoorbetaling bij eerste maand ziekte.
  • Een voorwaardelijke introductie van een tijd-voor-tijd-regeling (artikel 10.7):
  • Werkgevers worden, door het verlenen van dispensatie, gefaciliteerd om de participatie van werknemers die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, te bevorderen (artikel 13.6).
  • De werkingssfeer van de cao eindigt bij de AOW-leeftijd in plaats van 67 jaar (artikel 20.5, 9.3 en 16.1).

Cao-partijen hebben afgesproken tijdens de looptijd van deze cao:

– een tijdelijke regeling (pilot) in het leven te roepen (kalenderjaar 2018) waarin werknemers een persoonlijk opleidingsvoucher van € 200,- per jaar per fulltimewerknemer (parttimewerknemer naar rato) kunnen inzetten voor arbeidsmarktrelevante opleidingen en trainingen. Het is niet mogelijk om meerdere subsidies van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf per opleiding/training te stapelen. De regeling wordt binnenkort verder uitgewerkt.

Tot slot: van deze cao wordt geen boekje gemaakt. Binnen enkele maanden zal er een vereenvoudigde cao-tekst worden opgesteld. Hiervan wordt wel een boekje gemaakt. Dit wordt u toegezonden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekende,

tel. 06-51584550 of w.kannegieter@nedverbak.nl

Wim Kannegieter.

Op 23 oktober 2017 hebben werkgeversorganisaties NVB/NBOV en de werknemersorganisatie CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Bakkersbedrijf.

Bindend
De nieuwe cao-tekst, inclusief alle functie-uurloontabellen, is inmiddels gereed en te vinden op
onze website. De cao is op maandag 20 november 2017 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarmee krijgt de arbeidsvoorwaardenovereenkomst de status van cao. De cao is dan bindend voor georganiseerde werkgevers (NVB-/NBOV-leden) en hun werknemers (ongeveer 64% van de bakkerijsector) en voor ongeorganiseerde werkgevers en hun werknemers wanneer in de individuele arbeidsovereenkomst de cao Bakkersbedrijf van toepassing wordt verklaard.

Algemeenverbindendverklaring
Op dinsdag 21 november 2017 is een verzoek tot algemeenverbindendverklaring ingediend bij het ministerie van SZW. Deze procedure duurt ongeveer 8 weken (exclusief de periode voor de bezwaarschriftenprocedure). Na een algemeenverbindendverklaring van de cao (door middel van publicatie in de Staatscourant) is de cao bindend voor alle werkgevers en werknemers in de bakkerijsector.

Werknemers die lid zijn van de FNV kunnen de uitvoering van deze cao weigeren. Het is in dat geval raadzaam om een schriftelijke verklaring te vragen waarin zij hun standpunt duidelijk maken. De NVB hoort het graag van u wanneer een of meer werknemers dit standpunt innemen.

De volgende onderwerpen verdienen extra aandacht:
– Deze cao Bakkersbedrijf heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2019.

– Structurele loon- en toeslagaanpassingen voor industriële bakkerijen (artikel 1.5) per 1/18 juni 2017 (2,0%) en 1/17 juni 2018 (1,75%).

– Er is een overgangsregeling bij ‘Gratificatie langdurig dienstverband’ (artikel 1.12), omdat de gratificatie bij 30 jaar dienstverband is geschrapt en de gratificatie bij 25 jaar dienstverband is verhoogd: De werknemer die in de volledige periode van 01-10-2016 tot 01-03-2018 een dienstverband heeft van meer dan 25 jaar en gelijk of minder dan 30 jaar ontvangt op 01-03-2018 ter compensatie een jubileumgratificatie van 50% van het bruto maandloon. Deze compensatie leidt niet tot een hogere (totaal) gratificatie dan 100% van het bruto maandloon.

– Per 1 januari 2018 vervalt de extra toeslag op de avond voorafgaande aan feestdagen (artikel 2.9), behalve de avond voor eerste kerstdag, tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en eerste paasdag.

– Per 1 januari 2018 vervalt de toeslag op Koningsdag voor de functiegroep commercie (artikel 3.6).

– Per 1 januari 2018 wordt de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid 90% van het loon betaald (artikel 9.1).

– Het inhouden van vakantiedagen bij ziekte wordt geschrapt per 1 januari 2018 (artikel 9.6). 90% loondoorbetaling bij eerste maand ziekte.

– Een voorwaardelijke introductie van een tijd-voor-tijd-regeling (artikel 10.7):

– Werkgevers worden, door het verlenen van dispensatie, gefaciliteerd om de participatie van werknemers die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, te bevorderen (artikel 13.6).

– De werkingssfeer van de cao eindigt bij de AOW-leeftijd in plaats van 67 jaar (artikel 20.5, 9.3 en 16.1).

Cao-partijen hebben afgesproken tijdens de looptijd van deze cao:
– een tijdelijke regeling (pilot) in het leven te roepen (kalenderjaar 2018) waarin werknemers een persoonlijk opleidingsvoucher van € 200,- per jaar per fulltimewerknemer (parttimewerknemer naar rato) kunnen inzetten voor arbeidsmarktrelevante opleidingen en trainingen. Het is niet mogelijk om meerdere subsidies van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf per opleiding/training te stapelen. De regeling wordt binnenkort verder uitgewerkt.

Tot slot: van deze cao wordt geen boekje gemaakt. Binnen enkele maanden zal er een vereenvoudigde cao-tekst worden opgesteld. Hiervan wordt wel een boekje gemaakt. Dit wordt u toegezonden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekende,
tel. 06-51584550 of
w.kannegieter@nedverbak.nl

Wim Kannegieter.