Controleer beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

De Belastingdienst verstuurt rond eind november de jaarlijkse beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas aan werkgevers. Controleer deze beschikking goed!

Werkgevers dragen elk jaar sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder meer tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Een van deze premies is de premie werkhervattingskas.

Premie werkhervattingskas
De premie werkhervattingskas is een premie die voor elke werkgever apart wordt vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas.

De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2018 ten grondslag liggen, heeft UWV op 1 september 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.

Eigenrisicodrager voor Ziektewet en WGA
De premie werkhervattingskas bestaat uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie Ziektewet en een gedifferentieerde premie WGA. Voor beide verzekeringen heeft een werkgever de mogelijkheid eigenrisicodrager te worden. Een werkgever betaalt bij een eigenrisicodragerschap van één of beide verzekeringen geen publieke premie voor de bijbehorende premiecomponenten. Als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en de Ziektewet is en blijft, legt de Belastingdienst een nihil beschikking op. Als de werkgever alleen eigenrisicodrager voor de WGA is, ontvangt hij alleen voor de Ziektewet een beschikking met het premiepercentage.

Teveel of te weinig premie
U moet het opgelegde premiepercentage Werkhervattingskas afdragen over het premieloon van al uw werknemers. Een foutief vastgesteld premiepercentage leidt tot het afdragen van teveel of te weinig premie aan de Belastingdienst. Een controle van de aan u opgelegde beschikking voorkomt dat u te veel of te weinig premie betaalt.

Meest voorkomende fouten
De meest voorkomende fouten zijn:

  • het hanteren van onjuiste loonsommen,
  • onjuiste bedragen aan toegerekende uitkeringslasten;
  • een onterechte toerekening van uitkeringslasten. Deze laatste situatie komt bijvoorbeeld voor wanneer de no risk polis van toepassing is, maar deze niet door de Belastingdienst wordt toegepast.

Ook als in de afgelopen vijf jaar sprake is geweest van een overgang van onderneming, kan het voorkomen dat deze overgang niet correct is verwerkt door de Belastingdienst.

Sinds 2017 hoeven volledige eigenrisicodragers geen gedifferentieerde premie meer af te dragen, maar dragen zij het volledige risico zelf.

Terugkeerpremie
Werkgevers die vanuit eigenrisicodragerschap voor de WGA en/of de Ziektewet teruggaan naar het UWV krijgen een terugkeerpremie opgelegd. Ook wanneer de werkgever terugkeert naar het UWV is het van belang om de opgelegde terugkeerpremie te checken.

Bezwaar maken
Na ontvangst van de beschikking heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Aangezien u vaak (nog) niet over voldoende gegevens beschikt om gemotiveerd bezwaar te maken, is het advies om eerst pro forma bezwaar te maken tegen de beschikking. Via het pro forma bezwaar kunt u tegelijk de zogenoemde instroomlijst opvragen.

Bron: www.salarisnet.nl, PwC, UWV, AWVN