Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering NVB 12 november 2019

Medio november heeft de najaarsvergadering van de NVB plaatsgevonden. In een goed gevulde zaal van het Van der Valk hotel te Vianen hebben vertegenwoordigers van de NVB leden een interactieve dag beleefd waarop met tevredenheid kan worden teruggekeken.

Als eerste belangrijke agendapunt kwam de verkiezing van het bestuur aan de orde. Van 3 van de 7 bestuursleden verliep de zittingstermijn. Roland van Dam, Sander Harmsen en Joost Rekker hadden alle drie aangegeven graag een verlenging te ambiëren. De ALV stemde daarmee in. Daarmee bestaat het bestuur van de NVB uit de volgende bestuursleden

Ruud van Erp                                                     PréPain                                                Voorzitter

Johan Pater                                                        Bake Five                                            Vice-voorzitter

Sjoerd Jellema                                                 Bakkerij Faber/Smithuis               Penningmeester

Sander Harmsen                                              Detailresult

Miranda Kuners of Koenders                     Goedhart en Borgesius

Joost Rekker                                                     Goedhart en Borgesius

Roland van Dam                                              Goedhart en Borgesius

De NVB leeft en floreert bij de participatie van haar leden in de verschillende werkgroepen. In het overzicht van vertegenwoordigingen komt duidelijk naar voren dat deze participatie van leden in de vereniging groot is. De commissies en werkgroepen zijn kwalitatief en kwantitatief goed bezet. Slechts weinige leden hebben geen afvaardiging in één of meerdere commissies/werkgroepen. Het overzicht werd ook geaccordeerd door de ALV. Tenslotte werd de contributie vastgesteld (niveau 2020 is gelijk aan niveau 2019 – dus géén contributieverhoging) en de begroting goedgekeurd.

Na deze officiële agenda werd er ruim tijd vrijgemaakt voor een drietal presentaties. De eerste presentatie was van Edith van Peij (kennisspecialist NVB). Zij presenteerde de uitkomsten van de 10e nationale NVB zoutmonitoring. Tevens gaf zij een toelichting op de ontwikkeling van de zoutreductie over de jaren heen.

Vervolgens presenteerde de nieuwe directeur van het NBC, Mirjam Kortekaas, haar plannen voor de toekomst met hét kenniscentrum van de bakkerijbranche. Uit het gesprek met de leden kwam duidelijk naar voren dat het NBC nog veel kansen heeft liggen om de omvang van de dienstverlening aan industriële bakkerijen te vergroten. Door de presentatie bleek tevens dat veel industriële bakkerijen nog niet alle soorten van dienstverlening van het NBC kennen. Terwijl daar wel behoefte naar blijkt te zijn.

Tenslotte presenteerden HendrikJan Schouten en Rob van Tilborg van het GfK de stand van zaken m.b.t. de broodbranche in cijfers en ontwikkelingen. Tijdens deze presentatie werd niet alleen ingegaan op de cijfer/trendmatige ontwikkelingen in het in-home segment maar ook over het out-of-home gedeelte. Dat segment wordt steeds belangrijker doordat het ontbijt en de traditionele lunch aan belang aan het inboeten zijn. Voor industriële bakkers dus zeer van belang om hier kennis over op te doen t.a.v. de actuele ontwikkelingen. De sheets van de presentatie van het GfK staan gepubliceerd op het ledengedeelte van de NVB website.

Na deze presentaties was er de traditionele borrel en diner/buffet. In een informele setting wisselden de NVB leden en andere aanwezigen contacten met elkaar uit en werd bijgesproken over de actuele ontwikkelingen in de branche.

Mocht u nog vragen over dit verslag hebben, dan kunt u zich wenden tot ondergetekende.

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl