Nieuw Pensioenakkoord

Het op 5 juni 2019 bereikte pensioenakkoord tussen werkgevers- en werknemerspartijen en de overheid is het sluitstuk van een jarenlange discussie over een nieuw pensioenstelsel en de vormgeving ervan. Het akkoord betreft een breed pakket aan maatregelen, waarbij het een niet los kan worden gezien van het ander. Het nieuwe pensioenakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Veel zaken rond het nieuwe pensioenstelsel behoeven de komende jaren nadere uitwerking. AWVN is via VNO-NCW betrokken bij de uitwerking van onderdelen van het pensioenakkoord.

Over het nieuwe pensioenakkoord is eerder een webinar georganiseerd door de AWVN.
• Kijk het webinar terug

Een toelichting op de maatregelen, het tijdpad voor de invoering – voor zover bekend – en een eerste inschatting van de zaken die op werkgevers afkomen.

Pensioenakkoord 2019 in het kort
AOW-leeftijd Minder snelle stijging
Eerder stoppen met zwaar werk mogelijk Mede door (tijdelijke) beperking RVU-boete
Zzp’ers Mogelijkheid om eenvoudiger (tweede-pijler)pensioen op te bouwen
Afschaffing doorsneesystematiek Er komt een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie
Twee pensioencontracten Naast de Wet verbeterde premieregeling een nieuwe premieovereenkomst met meer collectieve risicodeling.

Zie ook het schema Afspraken pensioenakkoord 2019 met toelichting en tips voor werkgevers op de site van de AWVN.

Eva Bakker en Steffie de Groot
AWVN