Project branche asbestquickscan

De afgelopen jaren is het imago van brood en direct gerelateerde productgroepen ter discussie komen te staan door een aantal uitzendingen op TV. Daarbij werd melding gemaakt van asbestincidenten. Incidenten die overigens door de betreffende locaties zeer adequaat zijn getackeld. Sindsdien hebben NVB en VBZ zich ingezet om deze problematiek op te pakken. Zo is er enerzijds uitgebreid en intensief contact geweest met de politiek en anderzijds is gewerkt aan het opstellen van een Handreiking Asbestmonitoring en Beheersing . Ook hebben industriële bakkerijen de geconstateerde problematiek adequaat opgepakt. Er zijn lokaal veel onderzoeken verricht, monitoringsafspraken gemaakt en investeringen gedaan. Ook zijn ovens gereviseerd/vernieuwd.

Toch blijft deze problematiek branchebreed bestaan. Daarom is in het Georganiseerd Overleg het initiatief opgestart om een GO werkgroep Asbest op te richten. Daarin zijn plannen gemaakt om te komen tot een totale quickscan van de productielocaties in de bakkerij en zoetwarenbranche. Centraal daarbij staat dat elke locatie gecheckt gaat worden op de aan/afwezigheid van asbest en of , bij aanwezigheid van asbest, dit op een goede wijze is verwerkt en geen gevaar oplevert voor het personeel en het product. Elke ondernemer krijgt een rapportage van de quickscan van het eigen bedrijf. Aan de hand van deze rapportage kan de ondernemer eventuele verdere stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de productielocatie op een goede wijze gemonitord gaat worden c.q. dat de locatie asbestveilig/asbestvrij wordt. Deze quickscan gaat gefinancierd worden vanuit de Sociale Fondsen van de bakkerijbranche en de zoetwaren. Eventuele vervolgacties/-activiteiten zijn natuurlijk voor rekening van het individuele bedrijf. In totaal zullen zo ongeveer 1700 bedrijven een quickscan krijgen. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met een aantal gecertificeerde bureaus om deze nationale quickscan uit te voeren. Daaruit is naar voren gekomen dat SGS deze quickscan zal gaan uitvoeren. Tevens is door de werkgroep contact gezocht met ISZW en ILT om de bevindingen van deze nationale quickscan door te nemen. Het licht in de lijn der verwachtingen dat aan het eind van het voorjaar gestart zal worden met deze nationale quickscan in de bakkerijlocaties.

Door deze aanpak zullen alle bakkerijproductielocaties in Nederland onderzocht gaan worden. Zowel die in de industrie als in het ambacht. Daardoor zal een traject ingezet gaan worden waardoor de discussie rond asbest in bakkerijen geslecht gaat worden en het imago van brood hier niet verder meer onder zal lijden.

Zodra er meer inhoudelijke informatie over dit traject bekend wordt, zal e.e.a. via deze nieuwsbrief met u worden gecommuniceerd.

Voor eventuele vragen ben ik natuurlijk altijd beschikbaar.

Wim Kannegieter.