Wijzigingen in de wetgeving WGA en marktontwikkelingen

De gecombineerde WGA-verzekering voor vast en flexibel personeel is nieuw in 2017. Tot en met 2016 is de WGA-verzekering nog gesplitst in twee aparte verzekeringen voor WGA-vast en WGA-flex. Werkgevers hadden in deze periode alleen voor WGA-vast de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden.

Vanaf 2017 geldt deze keuze voor de gecombineerde WGA-verzekering. Werkgevers moeten hierdoor de afweging maken of zij zich voor het totale pakket WGA-vast en -flex verzekeren bij UWV of dat zij hiervoor eigenrisicodrager worden.

In 2017 treedt tevens de Wet verbetering hybride markt WGA in werking waardoor de verschillen tussen de private en publieke verzekering WGA verkleind worden. Grote en middelgrote werkgevers hoeven lopende uitkeringen niet langer af te financieren. Dit gold vanaf 2014 al voor kleine werkgevers. Deze zogenaamde staartuitkeringen worden vanaf 2017 voor alle werkgevers gefinancierd vanuit het (staartlast)vermogen in de Whk.

Voor werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en dit voortzetten voor de gehele WGA, geldt dat zij lopende WGA-flexuitkeringen met een eerste ziektedag vóór 1 januari 2017 als staartlasten bij UWV mogen achterlaten.

Nieuwe eigenrisicodragers mogen vanaf 1 januari 2017 zowel lopende uitkeringen WGA-flex als uitkeringen WGA-vast achterlaten bij het aangaan van het eigenrisicodragerschap.

Tot slot gaat voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren bij UWV een nieuwe terugkeerpremie gelden. Voor deze werkgevers wordt bij de publieke premieberekening WGA ook rekening gehouden met WGA-uitkeringen uit het verleden.

Premie-ontwikkeling WGA
De WGA-premie stijgt licht in 2017: het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,71% in 2016 naar 0,74% in 2017. Het premiepercentage stijgt omdat de WGA nog in opbouw is. Voor werkgevers die al langer bij UWV verzekerd zijn, stijgt de premie harder met gemiddeld 0,05%-punt. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 49% te maken met een daling van de WGA-premie, 38% met een stijging en voor 13% blijft de premie gelijk.

Premie-ontwikkeling ZW voor flexibele dienstverbanden
De ZW-premie blijft in 2017 vrijwel stabiel: het gemiddelde percentage daalt van 0,36% in 2016 naar 0,35% in 2017. Door de toename van het eigenrisicodragerschap ZW in 2016 en een verwachte verdere toename in 2017 neemt de totale loonsom van bij UWV-verzekerde werkgevers af. Ook de uitkeringslasten nemen door deze toename van het eigenrisicodragerschap af. Deze ontwikkeling resulteert per saldo in een zeer geringe daling van het gemiddelde percentage. De gemiddelde sectorale premie voor kleine werkgevers daalt ook licht. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal hierdoor 85% met een daling en 14% met een stijging van de premie ZW te maken krijgen.

Marktontwikkelingen WGA
Tot 2017 konden werkgevers eigenrisicodrager worden voor de premiecomponent WGA-vast. Door de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex kunnen werkgevers vanaf 2017 voor de totale WGA eigenrisicodrager worden.

In 2016 zijn 56.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van 82 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van 2015 toen 66.000 werkgevers eigenrisicodrager waren met een loonsom van 84 miljard euro. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gedaald van 43 procent van de loonsom in 2015 naar 41 procent van de loonsom in 2016. Als gevolg van de maatregelen in de hybride markt WGA verwacht UWV dat het marktaandeel van eigenrisicodragers in 2017 niet verder afneemt, maar zal stabiliseren op 41 procent.

Marktontwikkelingen ZW
Ook voor de premiecomponent ZW-flex kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden. Voor de ZW is er juist een toename van het eigenrisicodragerschap. In 2016 zijn 7.900 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van 71 miljard euro. In 2015 waren dit er 6.700 met een loonsom van 61 miljard euro. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gestegen van 30 procent van de loonsom in 2015 naar 35 procent van de loonsom in 2016. In 2017 verwacht UWV een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 40 procent.

Bakkerijbranche 2017
Voor de bakkerijbranche gelden voor 2017 de volgende percentages:
WGA-Totaal: 1,32
ZW Flex: 0,40

Dit is nu ter informatie. Aan het eind van het jaar ontvangt u het traditionele totaal-overzicht m.b.t. premies in 2017.

Wim Kannegieter