FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

Gezondheidsraadadvies inademing van schimmel alfa-amylase

Inademing van schimmel alfa-amylase op de werkplek kan leiden tot allergische luchtwegklachten. Dit is vooral een risico voor werknemers in (banket)bakkerijen en meelfabrieken waar het enzym als ingrediënt aan meelproducten wordt toegevoegd. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Gezondheidsraad adviseert om de concentratie op de werkplek lager te houden dan 0,9 ng/m3 lucht, gemiddeld over een achturige werkdag. 

Vragen en Antwoorden Productinformatieverordening

De Europese Commissie heeft in oktober de laatste voorliggende vragen en antwoorden (QAs) over de interpretatie van de Productinformatieverordening besproken. In dit artikel vindt u diverse documenten met QAs . De vragen waar geen antwoorden op geformuleerd zijn, zijn teruggelegd bij de lidstaten. Nationaal moeten daar antwoorden op komen. 

NVWA zaken 2015

NVWA beroept zich in het kader van algemene hygiënevoorschriften op ‘de algemene toepassing van procedures die gebaseerd zijn op de beginselen van het HACCP-systeem, wat, samen met goede hygiënepraktijken, resulteert in een grotere verantwoordelijkheid voor de exploitanten van levensmiddelenbedrijven’ zoals gesteld in Verordening (EG) nr. 852/2004 en Verordening (EG) nr. 853/2004. 

Samenvatting overleg werkgroep kwaliteit

NVB Zoutreductieonderzoek
In de periode april tot en met september 2014 heeft NBC in opdracht van de NVB een onderzoek uitgevoerd naar verdere zoutverlaging in brood met behoud van verwerkbaarheid, kwaliteit en smaak (consumentenwaardering). Dit onderzoek bestond uit: baktechnisch onderzoek, sensorische profilering door een expertpanel en kwantitatief consumentenonderzoek.

Op de NVB website vindt u de presentatie van Flip van Straaten , directeur NBC, zoals gehouden op de NVB ALV van 13 november jl. en een samenvattende eindrapportage . Dit rapport is in navolging van eerdere rapportages over fase 1&2 en over fase 3 opgesteld. Indien u geïnteresseerd bent in de twee gedetailleerde onderzoekrapportages kunt u deze opvragen via kennis@nedverbak.nl….

Premiekorting voor jongere werknemer

Werkgevers die jongeren met een WW- of bijstandsuitkering een baan aanbieden voor 24 uur per week, kunnen vanaf 1 juli volgend jaar ook gebruikmaken van de regeling Premiekorting jongere werknemer. De regeling geldt nu alleen voor dienstverbanden vanaf 32 uur. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd deze regeling per 1 juli volgend jaar te versoepelen. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid voor jongeren stimuleren. (zie bijlage pdf in het hele artikel) 

NBC Productkeuringen nieuwe stijl

Ja/nee introductie per 1 januari 2015.

De afgelopen tijd is het NBC bezig geweest met het ontwikkelen van een mogelijke nieuwe keuringsmethode van brood. Dit is ook in het bestuur en de contactbespreking van onafhankelijke leden besproken. Ook naar aanleiding van diverse reacties van leden heeft het bestuur het standpunt ingenomen dat het haar voorkeur heeft deze nieuwe methode niet per 1 januari in te laten gaan. Tevens heeft het bestuur bij het NBC aangegeven dat zij van mening is dat het geen goede zaak zou zijn als het NBC de communicatie richting de klanten van NVB leden zou oppakken. Tenslotte heeft het bestuur van de NVB aangegeven dat zij, middels de kennis werkgroep, graag betrokken wil blijven bij de verdere ontwikkeling of aanpassing van andere keuringsmethodes.

E.e.a. is reeds met het NBC besproken.

Kort verslag bestuursvergadering NVB november 2014

In de november vergadering heeft het bestuur goedkeuring gegeven aan de voordracht van Patricia Smith en Roland van Dam als vertegenwoordigers in het bestuur van Bakkersland. Patricia en Roland vullen de zetels in die vacant zijn geworden na het vertrek van Eugene Scholten en Guust Welten bij Bakkersland.

Terugblik op ALV NVB 13 november 2014

Tijdens de goedbezochte najaars algemene ledenvergadering NVB in Leusden zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. Patricia Smith en Roland van Dam zullen de twee vacante Bakkersland bestuurszetels gaan invullen die vacant waren gekomen door het vertrek van Eugene Scholten en Guust Welten bij Bakkersland. Willemijn van den Boogaard en Ruud van Erp werden herkozen als bestuurslid (termijn van drie jaar) voor respectievelijk Bakkersland en de Onafhankelijken. Vervolgens werd het overzicht gegeven van de vele vertegenwoordigingen waarin de NVB participeert om de belangen van de Industriële bakkerijen in Nederland te behartigen. (Dit overzicht is ook gepubliceerd op de website van de NVB www.nedverbak.nl).