Ketenafspraak verlaging zoutgehalte in hartige broodjes

Binnen het kader van herformulering van levensmiddelen heeft NVB een voorstel ingediend voor verlaging van het zoutgehalte in drie soorten hartige broodjes. De ketenafspraak is door de stuurgroep Akkoord Verbetering Productsamenstelling akkoord bevonden. Het gaat om worstenbroodjes, saucijzenbroodjes en kaasbroodjes.

Bakkerseczeem, part of the job?

Droge rode handen met scheurtjes en jeuk, veel bakkers hebben last van bakkerseczeem. Dit is een vervelende kwaal als je met je handen moet werken en vaak je handen moet wassen. Wat veel mensen niet weten is, dat je veel kunt voorkomen door regelmatig je handen goed in te vetten. Als de huid intact is, dan kunnen de irriterende stoffen hun werk namelijk minder goed doen en voorkom je klachten.

Voedselveiligheid in Nederland goed maar gelegenheid voedselfraude groeit

Voedsel in Nederland is in het algemeen veilig. Dit is mede te danken aan het stelsel van wetgeving, naleving door bedrijven en het toezicht door de NVWA. Tegelijkertijd neemt het aantal signalen over voedselfraude toe en kunnen door nieuwe ontwikkelingen zoals het hergebruiken van producten ook weer nieuwe risico’s voor de voedselveiligheid ontstaan. Dit rapporteert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in haar 1e rapport over de voedselveiligheid in Nederland, de Staat van voedselveiligheid.

Pro forma loonberekening Vitaliteitsregeling

De vitaliteitsregeling raakt steeds meer ingeburgerd in de bakkerijsector. Er is met name groei bij de werknemers die net 60 jaar zijn geworden.

De Helpdesk Vitaliteitsregeling merkt de toegenomen belangstelling voor deze regeling en krijgt dagelijks vragen over de regeling van werkgevers, werknemers en administratiekantoren.

Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve zonne-energie ook op andere hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van ongeveer zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Mag ik aan marketing doen?

Deze vraag wordt ons veelvuldig gesteld in het kader van de nieuwe privacywet. De wetgever maakt onderscheid tussen gewone direct marketing (bellen en post sturen) en digitale direct marketing (via e-mail, Facebook, LinkedIn of sms). De redenering is dat gewone direct marketing een organisatie geld kost en dus altijd beperkt zal blijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor reclamepost. Een e-mail is gratis (als we mailpakketten en abonnementen buiten beschouwing laten), waardoor je onbeperkt e-mails kunt sturen. Als iedereen dat gaat doen, raken deze communicatiekanalen onbruikbaar. Om deze reden gelden er strengere regels voor digitale direct marketing.

Stand van zaken populaire versie cao Bakkersbedrijf

Zoals bekend is de huidige cao van het Bakkersbedrijf niet het makkelijkst leesbare stuk op aarde. cao partijen (CNV, NVB en NBOV) hebben daarom eerder reeds besproken (toen ook nog met FNV) om werk te maken van een leesbare versie van de cao (de zogenaamde populaire versie). Deze versie is geschoond van juridische termen en verwijzingen naar algemene wetten en is geschreven in dagelijkse termen en kortere zinnen. Deze versie zal in plaats komen van de juridische versie.

Kort verslag bestuursvergadering NVB juni 2018

In de laatste bestuursvergadering voor de zomerperiode heeft het bestuur zich in het bijzonder gebogen over de Missie en visie van de vereniging. Deze is in 2013 voor het laatst vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Daarmee is het 5 jaar na dato van belang om deze missie en visie te herijken en te bepalen of de centrale aandachtspunten nog aan de actualiteit voldoen. Of dat er aanpassingen in het beleid van de vereniging dienen plaats te vinden.