Nieuws

Voeding en Gezondheid

Brood draagt er in belangerijke mate aan bij dat mensen minder zout binnenkrijgen

Het RIVM onderzoekt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hoe de hoeveelheid zout, suikers en verzadigd vet in verschillende voedingsmiddelen zich in de komende jaren ontwikkelt. Aanleiding voor dit onderzoek is het ‘Akkoord Verbetering Productsamenstelling’. Daarin is afgesproken de gehalten aan zout, (verzadigd) vet en energie (suikers, vet) in voedingsmiddelen te verlagen. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Toename ondervoede kinderen door hype diëten zonder brood

Kinderarts Sandra Schrama en diëtist Sonja van den Ende van het Juliana Kinderziekenhuis berichtte 21 februari jl. dat zij het laatste jaar een toename zien van het aantal kinderen dat ondervoed is. Dit is mogelijk een landelijke trend. De oorzaak zien zij in het ‘super gezonde’ voedingspatroon, waarbij onder andere weinig koolhydraten (brood) en calcium worden gegeten. Door de grote aandacht voor overgewicht worden ‘gezonde’ alternatieve ‘hype’ diëten, neem de Voedselzandloper en Broodbuik, sterk gepromoot. Dit leidt tot een veel te eenzijdige voeding blijkt nu.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Wijziging in verjaring wettelijke vakantiedagen

Per 1 april 2015 in CAO Bakkersbedrijf

In de actuele cao van het Bakkersbedrijf (met een looptijd tot 1 april 2015) staat een artikel vermeld met betrekking tot de verjaring van wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar bij een FT contract). Dus niet m.b.t. de bovenwettelijke vakantiedagen (Artikel 7.3. op pagina 41).

Lees verder »
Leden nieuws

Transitievergoeding

In de Ministerraad van 30 januari jl. zijn de twee Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB) over de transitievergoeding  geaccordeerd . Het betreft de AmvB over ‘voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ en ‘overgangsrecht transitievergoeding’, die per 1 juli a.s. van kracht worden. Ze zijn nu verzonden aan de Raad van State voor advies. Bijgaand de inhoudelijke informatie dat ook als nieuwsbericht hierover op de website van de Rijksoverheid (SZW) is geplaatst .  

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Energieakkoord 2013 en uitwerking voor de Industriële Bakkerij

In 2013 is het Energieakkoord gesloten tussen partijen. Hierin is vastgelegd dat er per branche een inventarisatie gemaakt gaat worden van energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar in elke branche. Inmiddels is van de eerste groep branches in 2014 een inventarisatie gemaakt. En in 2015 is de voedingsmiddelenbranche (levensmiddelenproductie) aan de beurt.

Lees verder »
Leden nieuws

Mutaties Sociale Commissie NVB

In de afgelopen maanden hebben zich een aantal mutaties voorgedaan in de samenstelling van de Sociale Commissie van de NVB. Daar dit een belangrijk overlegorgaan is binnen de NVB lijkt het ons goed u hierover tussentijds te informeren. 

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag van de bestuursvergadering februari

Op 3 februari heeft de eerste NVB bestuursvergadering van het nieuwe jaar plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is verder gesproken over de voorgenomen fusie van het BPF Bakkerijen met het BPF Zoetwaren. Daar wordt door de besturen van beide pensioenfondsen hard aan gewerkt. Doelstelling is om te komen tot verdere schaalgrootte en kostenvoordelen zonder dat de premiebetalingen omhoog gaan. Aan het bestuur van het pensioenfonds is op onderdelen nadere informatie gevraagd door het bestuur.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden. Bekijk alle FNLI flitsten.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

De Nederlandse voedselconsumptie geanalyseerd

Het RIVM heeft de Nederlandse voedselconsumptie vergeleken met de Richtlijnen Voedselkeuze. Hieruit blijkt dat bijna driekwart van de voeding van de Nederlanders bestaat uit basisvoedingsmiddelen, zoals groente, fruit, aardappelen, brood, rijst, pasta, zuivel, vlees, vis, vetten, oliën en water. Meer dan wordt aanbevolen bestaat de voeding voor een kwart uit andere producten, zoals snacks en (niet-)alcoholische dranken.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Nieuwe Reclamecode voor Voedingsmiddelen

De Reclamecode voor Voedingsmiddelen is herzien. De Code is van toepassing op alle specifiek voor Nederland bestemde reclame-uitingen voor voedingsmiddelen. Het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC) heeft besloten dat er beperkingen komen voor voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Voor bepaalde producten mag geen reclame meer worden gemaakt gericht op deze doelgroep. De Code bepaalt ook dat er geen reclame voor voedingsmiddelen mag worden gemaakt in mediadragers die zich specifiek richten op kinderen tot en met 12 jaar. Daarnaast dienen mededelingen over portiegrootte en een eventuele bijdrage aan een verantwoord voedingspatroon juist en volledig te zijn. 

Lees verder »
Leden nieuws

Status quo Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling heeft tot doel een gezonder productaanbod door de gehaltes zout, verzadigd vet en kilocalorieën (suiker en vet) in levensmiddelen te verminderen. In 2020 moet het daardoor makkelijk zijn om dagelijks maximaal 6 gram zout en maximaal 10 energieprocent verzadigd vet en minder calorieën te consumeren. 

Lees verder »