Nieuws

Voeding en Gezondheid

Handleiding voedselveiligheid en verpakkingsmateriaal

(bedrukt karton en gerecycled papier)
De experts in de FoodDrinkEurope werkgroep Food Contact Materials hebben, met input van de FNLI Expertgroep Food Contact Materials, twee handleidingen opgesteld. Deze handleidingen dienen bedrijven te helpen bij het gebruik van verpakkingsmateriaal met het oog op voedselveiligheid.

Lees verder »
Leden nieuws

AIBI – Information for Members

AIBI informeert in haar Information for Members nr. 6 over het voorstel om in Verordening (EU) Nr 1881/2006 maximum gehaltes aan ergot sclerotia en ergot alkaloïden toe te voegen. In dit artikel leest u meer.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Gezondheidsraadadvies inademing van schimmel alfa-amylase

Inademing van schimmel alfa-amylase op de werkplek kan leiden tot allergische luchtwegklachten. Dit is vooral een risico voor werknemers in (banket)bakkerijen en meelfabrieken waar het enzym als ingrediënt aan meelproducten wordt toegevoegd. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Gezondheidsraad adviseert om de concentratie op de werkplek lager te houden dan 0,9 ng/m3 lucht, gemiddeld over een achturige werkdag. 

Lees verder »
Leden nieuws

Vragen en Antwoorden Productinformatieverordening

De Europese Commissie heeft in oktober de laatste voorliggende vragen en antwoorden (QAs) over de interpretatie van de Productinformatieverordening besproken. In dit artikel vindt u diverse documenten met QAs . De vragen waar geen antwoorden op geformuleerd zijn, zijn teruggelegd bij de lidstaten. Nationaal moeten daar antwoorden op komen. 

Lees verder »
Leden nieuws

NVWA zaken 2015

NVWA beroept zich in het kader van algemene hygiënevoorschriften op ‘de algemene toepassing van procedures die gebaseerd zijn op de beginselen van het HACCP-systeem, wat, samen met goede hygiënepraktijken, resulteert in een grotere verantwoordelijkheid voor de exploitanten van levensmiddelenbedrijven’ zoals gesteld in Verordening (EG) nr. 852/2004 en Verordening (EG) nr. 853/2004. 

Lees verder »
Leden nieuws

Samenvatting overleg werkgroep kwaliteit

NVB Zoutreductieonderzoek
In de periode april tot en met september 2014 heeft NBC in opdracht van de NVB een onderzoek uitgevoerd naar verdere zoutverlaging in brood met behoud van verwerkbaarheid, kwaliteit en smaak (consumentenwaardering). Dit onderzoek bestond uit: baktechnisch onderzoek, sensorische profilering door een expertpanel en kwantitatief consumentenonderzoek.

Op de NVB website vindt u de presentatie van Flip van Straaten , directeur NBC, zoals gehouden op de NVB ALV van 13 november jl. en een samenvattende eindrapportage . Dit rapport is in navolging van eerdere rapportages over fase 1&2 en over fase 3 opgesteld. Indien u geïnteresseerd bent in de twee gedetailleerde onderzoekrapportages kunt u deze opvragen via kennis@nedverbak.nl….

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Premiekorting voor jongere werknemer

Werkgevers die jongeren met een WW- of bijstandsuitkering een baan aanbieden voor 24 uur per week, kunnen vanaf 1 juli volgend jaar ook gebruikmaken van de regeling Premiekorting jongere werknemer. De regeling geldt nu alleen voor dienstverbanden vanaf 32 uur. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd deze regeling per 1 juli volgend jaar te versoepelen. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid voor jongeren stimuleren. (zie bijlage pdf in het hele artikel) 

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken CAO ontwikkelingen nationaal

In dit bericht treft u het informatiebulletin aan over de stand van zaken m.b.t. de CAO onderhandelingen in Nederland tot en met november 2014. Hierin wordt duidelijk dat het aantal cao’s dat dit jaar is afgesloten ruim onder het niveau van vorig jaar ligt. 

Lees verder »

NBC Productkeuringen nieuwe stijl

Ja/nee introductie per 1 januari 2015.

De afgelopen tijd is het NBC bezig geweest met het ontwikkelen van een mogelijke nieuwe keuringsmethode van brood. Dit is ook in het bestuur en de contactbespreking van onafhankelijke leden besproken. Ook naar aanleiding van diverse reacties van leden heeft het bestuur het standpunt ingenomen dat het haar voorkeur heeft deze nieuwe methode niet per 1 januari in te laten gaan. Tevens heeft het bestuur bij het NBC aangegeven dat zij van mening is dat het geen goede zaak zou zijn als het NBC de communicatie richting de klanten van NVB leden zou oppakken. Tenslotte heeft het bestuur van de NVB aangegeven dat zij, middels de kennis werkgroep, graag betrokken wil blijven bij de verdere ontwikkeling of aanpassing van andere keuringsmethodes.

E.e.a. is reeds met het NBC besproken.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering NVB november 2014

In de november vergadering heeft het bestuur goedkeuring gegeven aan de voordracht van Patricia Smith en Roland van Dam als vertegenwoordigers in het bestuur van Bakkersland. Patricia en Roland vullen de zetels in die vacant zijn geworden na het vertrek van Eugene Scholten en Guust Welten bij Bakkersland.

Lees verder »