Berekening werknemerspensioenpremie bij Vitaliteitsregeling

Per 1 januari 2016 is de Vitaliteitsregeilng in het bakkersbedrijf in werking getreden. Vanuit werkgevers zijn er de laatste maanden vragen gekomen over de berekening van de werknemerspensioenpremie. Vanuit het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is hierover een notitie verschenen die u de weg wijst hoe nu exact de werknemerspensioenpremie berekend wordt. Deze notitie treft u aan op onze website. Indien u hierover verder vragen heeft, kunt u zich wenden tot aca@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:
• Flits 48 – Workshop voedselfraude tool SSAFE 3 oktober door FNLI PwC
• Flits 49 – FNLI betreurt besluit Europese Commissie herkomstetikettering Frankrijk
• Flits 50 – Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen ongewijzigd voor 2017
• Flits 54 – Tweede Kamer wil 1-jarige pilot met meldpunt oneerlijke handelspraktijken
• Flits 56 – Gratis duurzaamheidsanalyse (LCA) voor food-MKB
• Flits 57 – Traceeractie NVWA tweede helft augustus
• Flits 58 – Publicatie jaarlijkse monitoring reclameregels bewustwording marketeers FNLI-achterban nodig
o Rapport Monitoring reclameregels FNLI SRC
• Flits 59 – Update traceeractie NVWA tweede helft augustus

Wijziging biologische wetgeving inzake additieven en hulpstoffen

Bijlage VIII van de Europese Verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (nr 889/2008) wijzigt per 7 november 2016. De wijziging houdt onder andere in dat plantaardige oliën voor plaatsmeermiddel, losmiddel of anti-schuimmiddel, die als technische hulpstof worden toegepast, biologisch dienen te zijn. Op de website van Skal vindt u een overzicht met alle wijzigingen.

Relevante kwaliteitszaken

Per email bent u op 27 juli en 11 augustus vanuit NVB geïnformeerd over een aantal relevante kwaliteitszaken die effect (kunnen) hebben op uw grondstoffen en productinformatie (etikettering). U kunt deze informatie  ook op het ledengedeelte van de NVB-website terugvinden. Indien u hier vragen over heeft, neem dan gerust contact op.

NVWA ‘s handhavingsbeleid allergenen aangepast

Etikettering brood aangepast, meelverbeteraars worden ingrediënten

Rozijnen: afspraken rondom nieuw maximum residu limit voor chloorpyrifos

NVWA ‘s handhavingsbeleid allergenen aangepast

Pilot oneerlijke handelspraktijken

De Tweede Kamer heeft op de laatste dag voor het zomerreces een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt om in 2017 een 1-jarige pilot te houden met een onafhankelijk loket waar ondernemers anoniem hun klachten over oneerlijke handelspraktijken kunnen melden.

Bakkerijsector lanceert campagne ‘Een coole bakker is een schone bakker!’

Uit onderzoek blijkt dat bakkers nog steeds veel meer aan meelstof worden blootgesteld dan gezond is. En dat terwijl dit met enkele maatregelen flink te verlagen is. Daarom start de bakkerijsector een campagne en is er een prijsvraag uitgeschreven om aandacht te vragen voor de ernstige gevolgen van langdurige blootstelling aan meelstof. Tegelijkertijd heeft de sector drie maatregelen verplicht gesteld om grondstofallergie te voorkomen.

Onderzoek Milieubelasting van de voedselproductie in Nederland

Eind juni is er een rapport verschenen van het RIVM over de milieubelasting van de voedselproductie in Nederland. Hierin worden verschillende sectoren van de Nederlandse voedselproductie op diverse onderdelen met elkaar vergeleken. Deze onderdelen zijn: klimaatverandering, landgebruik, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting.

EED audit en lijst erkende maatregelen Bakkerijsector

Medio Juli 2016 heeft EZ & RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een brief  verstuurd naar de ruim 5.000 grote ondernemingen, die volgens RVO-gegevens binnenkort een EED-energieaudit moeten uitvoeren. In de brief wordt o.a. uitgelegd vanaf welke omvang een bedrijf een EED-audit moet uitvoeren, wat een EED-audit inhoudt en wanneer bedrijven een (gedeeltelijke) vrijstelling kunnen krijgen.