Elfde landelijke zoutmonitoring van start in combinatie met acrylamide-analyse voor risicoproducten

In opdracht van de NVB gaat NBC de elfde landelijke zoutmonitoring in brood uitvoeren. Het hoofddoel van het zoutmonitoringsonderzoek 2019 is zien of de positieve ontwikkeling in de resultaten van 2018 bevestigd kunnen worden. Daarnaast ontvangen alle NVB leden ook het aanbod om een risicoproduct op acrylamide te laten analyseren. De gemeten resultaten worden op individueel niveau teruggekoppeld.

Verbeteropties om de broodketen te verduurzamen

Er is een factsheet verschenen met een samenvatting van de relevante duurzaamheidsthema’s en verbeteropties binnen de broodketen. Bekijk de factsheet. Deze informatie is tot stand gekomen met The Sustainability Consortium (TSC)-graanpilot. De graanpilot is onderdeel van het Continuous Improvement of Sustainability of all Food sold in the Netherlands (CIS Food NL) project. NVB heeft hieraan deelgenomen.

Vragenlijst (self-assessment) invullen IMVO beleid

Op donderdag 13 juni organiseerden NVB, FNLI en MVO Nederland, in het kader van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen een werksessie gericht op IMVO-risicomanagement. Deelnemers zijn positief met betrekking tot de hulpmiddelen die werden geboden (stappenplan en self-assessment). Het vormt een goed startpunt, maar laat ook zien dat IMVO-risicomanagement omvangrijk is. De aanwezigen vertegenwoordigen ruim 80% van de industriële bakkerijsector. Een belangrijk onderwerp dus!

NVB workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans 24 september 2019

De wetgeving m.b.t. de arbeidsmarkt is volop in beweging. Nadat in 2015 de Wet Werk en Zekerheid een eerste stap was in het flexibeler maken van de arbeidsmarkt, volgt nu de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Volgens een aantal mensen is deze wet te zien als een herstelwet. Volgens anderen is het een volgende stap in de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat vast staat is dat deze wet weer veel zal veranderen op het gebied van de wetgeving rond arbeid. Dus ook in de zaken waar bakkerijen mee te maken gaan krijgen in hun dagelijks functioneren.

Kort verslag bestuursvergadering NVB juni 2019

In de laatste bestuursvergadering voor de zomerperiode heeft het bestuur van de NVB een principebesluit genomen over de opstart van een aanvraag voor een EU aanvraag t.b.v. een nieuwe imagocampagne over de periode 2020-2023. Hierbij zal, om de kans van slagen groter te maken, ook gekeken worden naar een eventuele uitbreiding van de campagne naar een derde land naast Nederland en België (de twee deelnemers aan de huidige campagne).

AIBI Congress Manchester – Marktinformatie en presentaties

Begin juni heeft het AIBI congres in Manchester plaatsgevonden als afsluiting van het tweejarige voorzitterschap van Groot-Brittannië van onze Europese koepelorganisatie. Tijdens het congres hebben een aantal sprekers hun licht doen schijnen over de ontwikkelingen in de broodmarkt op Europees en wereldniveau. De aanwezigen hebben veel inspiratie en kennis opgedaan door dit congres bij te wonen.