Nieuws

Leden nieuws

Verslag bestuursvergadering NVB juni 2014

Tijdens de bestuursvergadering van 10 juni is in het kort de ALV van mei jl. besproken en zijn de conceptnotulen vastgesteld. Deze zijn inmiddels naar de 1e contactpersonen van de leden van de NVB verstuurd. Ook zijn de actiepunten benoemd en verder opgepakt.

Lees verder »
Leden nieuws

Uitkomsten onderzoek Fysieke Arbeid in Industriële Bakkerijen

Begin van dit jaar heeft de NVB een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken met de Fysieke Arbeid in Industriële Bakkerijen in Nederland. In dat onderzoek bij een twintigtal bakkerijvestigingen zijn de verschillende afdelingen bekeken door de firma STEP. Hierbij is grondig onderzoek gedaan naar de fysieke belasting die medewerkers ervaren bij de dagelijkse werkzaamheden.

Lees verder »

De toekomst van brood

Op de Algemene Ledenvergadering van de NVB op 20 mei jongstleden heeft Frank Janssen een presentatie gehouden over de plannen van het NBC (die in overleg met NVB en NBOV bestuur zijn opgesteld) m.b.t. de communicatie over brood en het imago van ons mooie product. Voor hen die niet op die Ledenvergadering aanwezig zijn geweest lijkt het ons goed om deze zaken hier nog een keer beknopt te presenteren.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Bericht over Invoering Wet Werk en Zekerheid

Er staat veel te veranderen in het ontslagrecht en andere zaken m.b.t. wettelijke regelingen. Al deze wijzigingen zijn gebundeld in de Wet Werk en Zekerheid. Over deze wet is in Mei een speciale NVB bijeenkomst geweest voor HRM managers in Wageningen. Deze werd zeer goed bezocht, dus blijkbaar was hier veel behoefte aan onder de NVB leden.

Lees verder »
Algemeen

Nieuwe site NVB live gegaan

Sinds deze week is de nieuwe website van de NVB live gegaan. De nieuwe  website kenmerkt zich door een gebruikersvriendelijkere en meer overzichtelijke navigatie dan de oude site. Ook is het, door de koppeling met social media mogelijk om berichten direct aan een bredere doelgroep kenbaar te maken.

Lees verder »

Nieuwe CAO Bakkersbedrijf 2014-2015 aangemeld

De nieuwe CAO voor het bakkersbedrijf (met een looptijd van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015) is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken voor een algemeen verbindend verklaring.

De volledige tekst van deze nieuwe CAO is in te zien door te klikken op CAO Bakkersbedrijf. De bijlagen van de nieuwe CAO treft u aan onder de link Bijlagen CAO.

Wanneer u als werkgever lid bent van de NVB, kunt u een gedrukte exemplaren aanvragen door een mail te sturen naar secretariaat@nedverbak.nl met de vermelding van het aantal exemplaren dat u wilt hebben.

Lees verder »

Broodbranche koploper in zoutverlaging

De consument heeft geen idee van zijn eigen zoutconsumptie. Slechts 30 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze veel of te veel zout eten, in een onderzoek van Trendbox en Food for Food. Dit komt totaal niet overeen met de statistieken over de werkelijke zoutconsumptie, waaruit blijkt dat we te veel zout eten.

Lees verder »

Voedselprijzen monitor

Algemeen

Enige tijd geleden heeft de Tweede Kamer meer inzicht gevraagd in de ontwikkeling van prijzen in de voedselketen. Dit heeft, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken,
geleid tot de huidige monitor. Aan de hand van beschikbare prijsinformatie van agrarische grondstoffen (van het LEI Wageningen UR) en de producentenprijsindices en consumentenprijsindices (van het CBS) wordt een transparant beeld gegeven van de ontwikkeling van prijzen door de voedselproductieketen heen: op het niveau van het primaire agrarische bedrijf, de verwerking en de consument.

Lees verder »