Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Hybride financiering WGA stelsel per 1-1-2017

Op 22 juni jl. heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd naar de kamer over het hybride financieringsstelsel van de WGA. In deze brief doet de Minister een voorstel om een aantal maatregelen te nemen om de onbalans in de financiering tussen het UWV en private verzekeraars te herstellen. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Wijziging in verjaring wettelijke vakantiedagen

Per 1 april 2015 in CAO Bakkersbedrijf

In de actuele cao van het Bakkersbedrijf (met een looptijd tot 1 april 2015) staat een artikel vermeld met betrekking tot de verjaring van wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar bij een FT contract). Dus niet m.b.t. de bovenwettelijke vakantiedagen (Artikel 7.3. op pagina 41).

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een feit

Op 1 januari 2015 zijn de eerste veranderingen in gegaan: een aantal wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid. Per 1 juli 2015 gaan de meest ingrijpende aanpassingen in: wijziging van het ontslagrecht, de wettelijke transitievergoeding en de inperking van de ketenbepaling.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

WGA Hiaat mantelovereenkomst Bakkersbedrijf een feit

Op donderdag 8 januari 2015 hebben de werkgeversverenigingen NVB (industriële bakkerijen), NBOV (ambachtelijke bakkerijen) en werknemersverenigingen FNV en CNV Vakmensen, verenigd in de Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB)  met De Goudse Verzekeringen een mantelovereenkomst gesloten. Daarmee stellen wij u en uw medewerkers in de gelegenheid een WGA-gatverzekering af te sluiten tegen de gevolgen van inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers.

Meer informatie over de recentelijk afgesloten WGA Hiaat verzekering Bakkersbedrijf bij de Goudse treft u aan op de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Premieoverzicht 2015

Zoals gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het jaar/begin van het nieuwe jaar van de NVB een overzicht van diverse premies zoals die in het nieuwe jaar zullen gaan gelden. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Premiekorting voor jongere werknemer

Werkgevers die jongeren met een WW- of bijstandsuitkering een baan aanbieden voor 24 uur per week, kunnen vanaf 1 juli volgend jaar ook gebruikmaken van de regeling Premiekorting jongere werknemer. De regeling geldt nu alleen voor dienstverbanden vanaf 32 uur. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd deze regeling per 1 juli volgend jaar te versoepelen. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid voor jongeren stimuleren. (zie bijlage pdf in het hele artikel) 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

CBS: Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in de horeca, het onderwijs en de bouw. In bedrijfstakken als de bouw en vervoer en opslag is het verzuim het vaakst langdurig. Verder speelt leeftijd een grote rol. Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker het verzuim langdurig is.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

HR-trends en ontwikkelingen

Onlangs hield AWVN het jaarlijkse ledenonderzoek naar actuele trends en thema’s die spelen op werkgeversterrein. Van dit onderzoek is nu een rapport beschikbaar. De informatie gebruikt AWVN om te bepalen welke onderwerpen in 2015 (extra) aandacht krijgen bij het organiseren van bijeenkomsten, de ontwikkeling van advisering, visieontwikkeling en lobby-activiteiten. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Symposium De Gezonde Werkvloer: De vloer op!

Op dinsdagmiddag 7 oktober organiseren de Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht het symposium ‘De Gezonde Werkvloer: De vloer op!’
Dit jaar gaat het symposium in op structureel vitaliteitsbeleid. Hoe wordt de gezonde keuze de normale keuze en hoe kun je gewoontes doorbreken en gedrag veranderen? In een break-outsessie gaat u met elkaar en met Paul Rosenmöller in gesprek. Het programma vindt u hier .

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht NBA: Trainen loont, ook in de industrie

Staan de plannen voor uw bedrijf voor 2015 al in de steigers? Weet u al precies wat u komend jaar wilt bereiken en hoe u dat gaat doen? Horen verdere kwaliteitsverbetering, daling van derving, efficiency en het voorkomen en (nog) sneller oplossen van storingen bij de doelen voor volgend jaar? 

Lees verder »