Voorstel vermelding glutenvrij of laag in gluten

Op 13 juni jl is een voorstel van de Commissie betreffende vermelding ‘glutenvrij’ of ‘zeer laag glutengehalte’ in  het PCVD (Permanent Comité voor de Voedselketen en Diergezondheid) besproken. De regels voor vermelding van  ‘glutenvrij’ of ‘zeer laag glutengehalte’ worden het voorstel overgezet van de regelgeving voor voeding voor specifieke doeleinden naar de Verordening voedselinformatie voor consumenten.

Herziene versie Meldwijzer NVWA gepubliceerd

Bedrijven zijn verplicht om levensmiddelen die een risico met zich meebrengen voor de veiligheid en de gezondheid van de consument te melden bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De Meldwijzer NVWA is een hulpmiddel om te beoordelen of sprake is van een mogelijk risico en of dit gemeld moet worden. De NVWA heeft de meldwijzer aangepast om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van onveilige levensmiddelen in de keten en in het bijzonder om potentieel onveilige grondstoffen/hulpstoffen te lokaliseren.

NVB Zoutproject – Update

In de nieuwsbrief van mei heb ik u al geïnformeerd over het NVB Zoutproject. Begin april is het Nederlands Bakkerij Centrum in opdracht van de NVB gestart met een onderzoek naar zoutreductie in brood. In dit onderzoek wordt een antwoord geformuleerd op de vraag: Welke verdere zoutverlaging in brood is mogelijk in de in

Strengere eisen aan uitzendbureaus

De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de uitzendbranche gerichter controleren. Het speciale interventieteam AMU blijft ook na dit jaar actief. Ook de sector zelf neemt maatregelen tegen malafide uitzendbureaus. De toetsing voor het keurmerk wordt onafhankelijker en de lat om een certificaat te krijgen komt hoger te liggen. Naleving van de cao wordt een belangrijk onderdeel van het keurmerk. Als bureaus zich niet aan cao-afspraken houden, krijgen ze geen certificaat. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken (SZW) mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Verslag bestuursvergadering NVB juni 2014

Tijdens de bestuursvergadering van 10 juni is in het kort de ALV van mei jl. besproken en zijn de conceptnotulen vastgesteld. Deze zijn inmiddels naar de 1e contactpersonen van de leden van de NVB verstuurd. Ook zijn de actiepunten benoemd en verder opgepakt.

Uitkomsten onderzoek Fysieke Arbeid in Industriële Bakkerijen

Begin van dit jaar heeft de NVB een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken met de Fysieke Arbeid in Industriële Bakkerijen in Nederland. In dat onderzoek bij een twintigtal bakkerijvestigingen zijn de verschillende afdelingen bekeken door de firma STEP. Hierbij is grondig onderzoek gedaan naar de fysieke belasting die medewerkers ervaren bij de dagelijkse werkzaamheden.

De toekomst van brood

Op de Algemene Ledenvergadering van de NVB op 20 mei jongstleden heeft Frank Janssen een presentatie gehouden over de plannen van het NBC (die in overleg met NVB en NBOV bestuur zijn opgesteld) m.b.t. de communicatie over brood en het imago van ons mooie product. Voor hen die niet op die Ledenvergadering aanwezig zijn geweest lijkt het ons goed om deze zaken hier nog een keer beknopt te presenteren.

Bericht over Invoering Wet Werk en Zekerheid

Er staat veel te veranderen in het ontslagrecht en andere zaken m.b.t. wettelijke regelingen. Al deze wijzigingen zijn gebundeld in de Wet Werk en Zekerheid. Over deze wet is in Mei een speciale NVB bijeenkomst geweest voor HRM managers in Wageningen. Deze werd zeer goed bezocht, dus blijkbaar was hier veel behoefte aan onder de NVB leden.

Nieuwe site NVB live gegaan

Sinds deze week is de nieuwe website van de NVB live gegaan. De nieuwe  website kenmerkt zich door een gebruikersvriendelijkere en meer overzichtelijke navigatie dan de oude site. Ook is het, door de koppeling met social media mogelijk om berichten direct aan een bredere doelgroep kenbaar te maken.