FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Raamovereenkomst verpakkingen 2013 – 2022

FNLI en CBL zijn samen met de overheid in 2012 gekomen tot een raamovereenkomst verpakkingen. In deze overeenkomst staat ondermeer dat bedrijven zich enerzijds inzetten om een einde te maken aan het gebruik van pvc als verpakkingsmateriaal in supermarkten en anderzijds pvc in verpakkingen terug te dringen. Een retailorganisatie heeft brancheorganisaties benaderd hierover, omdat zij hebben vernomen dat verpakkingsleveranciers niet altijd op de hoogte blijken van deze overeenkomst. Graag attenderen wij u daarom op deze overeenkomst en adviseren u hierover met u verpakkingsleveranciers te communiceren.nl

Riskplaza en FSSC22000 de eerste kwaliteitssystemen op Ketenborging.nl

De kwaliteitssystemen Riskplaza en FSSC22000 zijn in een vergevorderd gesprek met de NVWA en krijgen op Ketenborging.nl de status ‘in behandeling’. De website is in 2014 gelanceerd door de Taskforce Voedselvertrouwen. Hierin werken overheid, toezichthouders en ketenpartners uit het bedrijfsleven samen, om het vertrouwen in de voedselketen te herstellen. De Taskforce heeft, in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), criteria voor private kwaliteitsschema’s opgesteld, die de private borging van de voedselveiligheid en -integriteit moeten versterken. Transparantie en informatie-uitwisseling maken een belangrijk onderdeel uit van deze criteria.

Kort verslag NVB Werkgroep Kwaliteit en Technische Commissie AIBI

Donderdag 5 februari jl. heeft de Werkgroep Kwaliteit vergaderd over met name de mogelijke herziening Warenwetbesluit Meel en brood. Met dank aan de inbreng van de werkgroepleden en technische experts, hebben alle NVB leden reeds het werkdocument hierover ontvangen. Het doel van het werkdocument is om de NVB standpunten te bepalingen, welke worden ingebracht in de discussie met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is informatie verstrekt over lopende NVB (onderzoeks)projecten, zoals de acrylamideanalyse en zoutmonitoring. De notulen van dit overleg vindt u binnenkort op de NVB website.

Brood draagt er in belangerijke mate aan bij dat mensen minder zout binnenkrijgen

Het RIVM onderzoekt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hoe de hoeveelheid zout, suikers en verzadigd vet in verschillende voedingsmiddelen zich in de komende jaren ontwikkelt. Aanleiding voor dit onderzoek is het ‘Akkoord Verbetering Productsamenstelling’. Daarin is afgesproken de gehalten aan zout, (verzadigd) vet en energie (suikers, vet) in voedingsmiddelen te verlagen. 

Toename ondervoede kinderen door hype diëten zonder brood

Kinderarts Sandra Schrama en diëtist Sonja van den Ende van het Juliana Kinderziekenhuis berichtte 21 februari jl. dat zij het laatste jaar een toename zien van het aantal kinderen dat ondervoed is. Dit is mogelijk een landelijke trend. De oorzaak zien zij in het ‘super gezonde’ voedingspatroon, waarbij onder andere weinig koolhydraten (brood) en calcium worden gegeten. Door de grote aandacht voor overgewicht worden ‘gezonde’ alternatieve ‘hype’ diëten, neem de Voedselzandloper en Broodbuik, sterk gepromoot. Dit leidt tot een veel te eenzijdige voeding blijkt nu.

Transitievergoeding

In de Ministerraad van 30 januari jl. zijn de twee Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB) over de transitievergoeding  geaccordeerd . Het betreft de AmvB over ‘voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ en ‘overgangsrecht transitievergoeding’, die per 1 juli a.s. van kracht worden. Ze zijn nu verzonden aan de Raad van State voor advies. Bijgaand de inhoudelijke informatie dat ook als nieuwsbericht hierover op de website van de Rijksoverheid (SZW) is geplaatst .  

Energieakkoord 2013 en uitwerking voor de Industriële Bakkerij

In 2013 is het Energieakkoord gesloten tussen partijen. Hierin is vastgelegd dat er per branche een inventarisatie gemaakt gaat worden van energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar in elke branche. Inmiddels is van de eerste groep branches in 2014 een inventarisatie gemaakt. En in 2015 is de voedingsmiddelenbranche (levensmiddelenproductie) aan de beurt.

Mutaties Sociale Commissie NVB

In de afgelopen maanden hebben zich een aantal mutaties voorgedaan in de samenstelling van de Sociale Commissie van de NVB. Daar dit een belangrijk overlegorgaan is binnen de NVB lijkt het ons goed u hierover tussentijds te informeren. 

Kort verslag van de bestuursvergadering februari

Op 3 februari heeft de eerste NVB bestuursvergadering van het nieuwe jaar plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is verder gesproken over de voorgenomen fusie van het BPF Bakkerijen met het BPF Zoetwaren. Daar wordt door de besturen van beide pensioenfondsen hard aan gewerkt. Doelstelling is om te komen tot verdere schaalgrootte en kostenvoordelen zonder dat de premiebetalingen omhoog gaan. Aan het bestuur van het pensioenfonds is op onderdelen nadere informatie gevraagd door het bestuur.